Projekt STER | Politechnika Gdańska

Treść strony

Projekt STER

Instytucja finansująca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wysokość dofinansowania: 1.999.080,00 PLN
Data rozpoczęcia: 4.01.2021
Data zakończenia: 30.09.2023

Tytuł projektu: „STE(E)R-ING towards International Doctoral School” / „STERowanie w kierunku Umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej” (akronim: GUT Beyond Borders, umowa nr PPI/STE/2020/1/00023/U/00001).

Tytuł programu: "STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich"

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich. Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia lub ich kształceniu oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

Celem projektu jest: umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej, w szczególności:

  1. doskonalenie jakości kształcenia oraz jakości badań naukowych prowadzonych przez doktorantów poprzez wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie;

  2. zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów;

  3. rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;

  4. wspieranie długotrwałej współpracy z innymi szkołami doktorskimi z zagranicy;

  5. pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;

  6. wsparcie stypendialne dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree.

Zadania realizowane w ramach projektu obejmują:

Rezultaty projektu obejmują: 

Przewidywane długoterminowe efekty i korzyści projektu będą obejmowały:

STER UMIĘDZYNARODOWIENIE SZKÓŁ DOKTORSKICH - ULOTKA DO POBRANIA (pdf, 510.29kB)