Nowy regulamin oceny nauczycieli akademickich | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-02-11

Nowy regulamin oceny nauczycieli akademickich

zdjęcie przedstawia flagę Politechniki Gdańskiej w kolorach białym, granatowym i czerwonym
Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu w dniu 10 lutego br. pozytywnie zaopiniował regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej, zawierający m.in. nowe kryteria oceny okresowej.

Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie zgodnie z art. 128 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. Ocena, która przeprowadzana jest raz na cztery lata lub na wniosek rektora, dokonywana jest w zakresie należytego wykonywania obowiązków przez pracowników badawczych, dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych (określonych w art. 115 ww. Ustawy) oraz w zakresie przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej. Przy ocenie pod uwagę brane są także m.in. ankiety oceny nauczyciela przeprowadzane wśród studentów i doktorantów pod koniec każdego cyklu zajęć dydaktycznych.

Oceny pracowników zatrudnionych na wydziałach dokonują wydziałowe komisje powołane w tym celu przez dziekanów, natomiast pracowników innych jednostek, w tym centrów dydaktycznych – kierownicy danej jednostki.

Do oceny aktywności naukowej wprowadzono kryteria ilościowe w obszarze osiągnięć badawczych, w tym twórczych osiągnięć naukowych, wynalazczych i wdrożeniowych.

Zdefiniowano szereg aktywności branych pod uwagę przy ewaluacji, jak również ilościowe wymagania w obszarze publikacji pracowników naukowych.

W wyniku swojej działalności nauczyciel akademicki powinien uzyskać odpowiednią wartość punktową za aktywność naukowo-badawczą.

Szczegółowe kryteria oceny poszczególnych grup nauczycieli zawarte są w Zarządzeniu Rektora PG nr 6/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.

Zarządzenie Rektora PG

834 wyświetleń