Nabór wniosków w II edycji programów Argentum i Aurum | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-23

Nabór wniosków w II edycji programów Argentum i Aurum

Aurum i Argentum
Programy Argentum oraz Aurum otwierają możliwości dofinansowania prac naukowych, rozwoju młodych naukowców a także tworzenia nowych zespołów badawczych. Nabór potrwa do 31 października.

Program Argentum oferuje możliwość uzyskania grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych oraz rozwój młodych naukowców w obszarach zgodnych z  działalnością centrów priorytetowych obszarów badawczych PG. Grant w ramach Programu może także zostać przyznany na realizację badań prowadzonych na PG przez beneficjentów programu NAWA im. Stanisława Ulama. W takim przypadku Wnioskodawcą jest opiekun beneficjenta programu NAWA, który zostaje kierownikiem projektu.

Budżet oraz warunki finansowania projektu

 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu badawczego wynosi 300 000 PLN brutto, a w przypadku grantu dla beneficjenta programu NAWA im. Stanisława Ulama – 100 000 PLN brutto.
 • Okres realizacji prac badawczych nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 24 miesiące, a dla beneficjentów programu NAWA im. Stanisława Ulama okres realizacji może wynosić od 6 miesięcy do 12 miesięcy.

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

 • wynagrodzenia kierownika i wykonawców (zespołu projektowego) – maksymalnie do 3 000 PLN brutto/miesięcznie;
 • koszty zakupu sprzętu oraz materiałów niezbędnych do budowy modeli do badań pilotażowych, materiałów nietrwałych, w tym odczynników;
 • koszty zakupu aparatury badawczej niezbędnej dla realizacji badań;
 • koszty upowszechniania wyników;
 • koszty usług obcych niezbędnych do realizacji badań, w tym prac, za których wykonanie płatność dokonywana jest na podstawie wystawionej faktury, rachunku lub noty obciążeniowej.

Jak aplikować?

 •  Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 20 września do 31 października 2021 r. do godz. 23:59.
 • Wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. Realizacji Projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzna do Działu Projektów.

Więcej informacji 


Celem programu Aurum jest zwiększenie i wzbogacenie potencjału naukowego PG w wyniku powstania nowych zespołów badawczych kierowanych przez naukowców z PG, z udziałem naukowców zagranicznych. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów tworzenia nowego zespołu badawczego Politechniki Gdańskiej.

Budżet i warunki realizacji projektu

 • Planowany we wniosku budżet projektu nie może przekraczać kwoty 500 000 PLN brutto. Okres realizacji projektu może wynieść od 3 do 12 miesięcy.

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

 • wynagrodzenia dla naukowców zagranicznych;
 • zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej dla tworzonego zespołu;
 • wydatki związane z funkcjonowaniem międzynarodowej współpracy badawczej m.in. podróże służbowe, delegacje, wynajem sal i laboratoriów oraz zakup usług zewnętrznych.

Jak aplikować?

 • Nabór wniosków będzie trwał od 20 września do 31 października 2021 r. do godz. 23:59. 
 • Wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. Realizacji projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzna do Działu Projektów.

Więcej informacji

757 wyświetleń