PG na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-25

PG na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji

Dwie kule na równoważni
Zmodyfikowany Kodeks Etyki Politechniki Gdańskiej oraz wewnętrzna procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna, to dwa dokumenty przyjęte w czerwcu przez Senat Politechniki Gdańskiej. Uczelnia intensyfikuje działania antydyskryminacyjne.

W czerwcu tego roku na posiedzeniu Senatu został zatwierdzony zmodyfikowany Kodeks PG oraz uchwalona procedura postępowania w przypadku występowania mobbingu bądź szeroko pojętej dyskryminacji.

Kodeks Etyki  Politechniki Gdańskiej stanowi kanon podstawowych zasad we wszystkich aspektach życia społeczności akademickiej, jak podstawę niezbędną do jej działalności w zakresie kształcenia, badań naukowych i rozwoju. Kodeks został zmodyfikowany i uwzględniono w nim wszystkich członków wspólnoty akademickiej: wszystkich pracowników, doktorantów, studentów, wolontariuszy, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów.

W dokumencie zostały wymienione m.in. najważniejsze cechy podlegające ochronie przeciwdyskryminacyjnej:

„Politechnika Gdańska sprzeciwia się i przeciwdziała jakimkolwiek formom dyskryminacji, m.in.: ze względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie i przynależność narodowościową lub społeczną (w tym stan materialny), religię, światopogląd lub wyznanie, niepełnosprawność, stan cywilny, ciążę, status rodzicielski lub orientację seksualną.”

Drugi dokument określa zasady przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi na uczelni i ustanawia procedurę postępowania w przypadku zaistnienia działań lub zachowań noszących cechy dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego. Określa także prawa i obowiązki przysługujące pracownikom w tych sytuacjach.

–  Zapewnienie odpowiednich warunków pracy z poszanowaniem godności każdej osoby społeczności akademickiej, a także wspieranie i wzmacnianie kultury szacunku, równego zaufania i odpowiedzialności jest priorytetem naszych działań na uczelni – podkreśla prof. Janusz Rachoń, Rzecznik praw i wartości akademickich. – Odpowiednie akty prawne  jakimi są kodeks i procedura antymobbingowa, pozwalają na szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie wielu spraw w tym zakresie.

Biuro Rzecznika zaprasza do kontaktu

Przy Rzeczniku praw i wartości akademickich, rozpoczęło działalność także Biuro Rzecznika. W jego skład wchodzą:

 • prof. Janusz Rachoń, Rzecznik praw i wartości akademickich
 • dr inż. Mohammad Hossein GhaemiRzecznik ds. równego traktowania oraz pierwszy zastępca Rzecznika praw i wartości akademickich
 • dr Marcin Szulc, prof. UG,  doradca i psycholog
 • Katarzyna Dzięcielewska, dyrektor Centrum HR
 • Tomasz Lasek, koordynator biura
 • Przedstawiciel zespołu radców prawnych PG

Celem działalności Biura jest budowanie akademickiej kultury szacunku, dążenie do polubownego rozwiązywania sporów oraz prowadzenie mediacji i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między członkami wspólnoty akademickiej.

Kontakt 

Kto może zgłosić sprawy do Rzecznika Praw i Wartości Akademickich?

Do Rzecznika Praw i Wartości Akademickich może się zgłosić po pomoc każdy zainteresowany członek wspólnoty akademickiej PG: student, doktorant, pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny, dydaktyczny bądź administracyjny, jak i jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej oraz organy samorządu studenckiego i doktoranckiego.

Rzecznik Praw i Wartości Akademickich, a także osoby wykonujące zadania w ramach Biura Rzecznika są zobowiązane do zachowania poufności w zakresie zgłaszanych spraw.

Kiedy warto to zrobić?

Do Rzecznika możesz się zwrócić w sytuacji, gdy:​

 • potrzebujesz opinii osoby z zewnątrz, lub kogoś, kto w sposób poufny wysłucha Twoich problemów i doradzi dalszy sposób postępowania
 • potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu skomplikowanej sprawy, z którą sam sobie nie radzisz
 • uważasz, że zostałeś potraktowany niesprawiedliwie
 • jesteś w konflikcie, który wpływa na twoje funkcjonowanie na uczelni
 • potrzebujesz mediatora
 • nie wiesz, do kogo powinieneś się zwrócić ze swoją sprawą. 

Zobacz szczegóły

483 wyświetleń