Ogłoszenie w sprawie zamiaru udzielenia licencji z dn. 11 września 2023 r.

Licencjodawcy:

 1. TSTRONIC sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Benzynowa 19, 83-011, Regon: 192356370, NIP: 593-231-40-24,
 2. Microsystem Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Bitwy pod Płowcami 38/6-9, 81-730 Sopot, KRS 0000044505 NIP: 585-00-01-980, REGON: 001140909,
 3. Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620,
 4. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, z siedzibą przy al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, REGON: 000001577,  NIP: 6750001923,

I. Opis licencji:

 1. Licencje zostaną udzielone na rozwiązania opracowane przez Licencjodawców – w ramach projektu pt. „Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X” o Akronimie INZNAK zrealizowanego w ramach działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj.

  a) Wynalazek chroniony patentem krajowym nr PL236718, twórcy: A. Czyżewski, J. Kotus, G. Szwoch, Sonda natężeniowa wraz z układem korekcji. Zgłoszenie patentowe dokonane w Urzędzie Patentowym RP w dniu 20.07.2017 r. Ochrona uzyskana w dn. 19.10.2020 r.  Opis patentowy dostępny na stronie Urzędu Patentowego RP pod linkiem https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.422287;  
  b) Wynalazek chroniony patentem krajowym nr PL238832, twórcy: A. Czyżewski, J. Kotus, G. Szwoch, Sonda natężeniowa wraz z układem kalibracji. Zgłoszenie patentowe dokonane w Urzędzie Patentowym RP w dniu 20.07.2017 r. Ochrona uzyskana w dn. 02.07.2021 r. Opis patentowy dostępny na stronie Urzędu Patentowego RP pod linkiem https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.432442;
  c) Wzór użytkowy Ru.070428 p.n. „Sonda natężeniowa” zgłoszony do Urzędu Patentowego RP w dniu 05.05.2016 r., twórcy: Józef Kotus, Andrzej Czyżewski, Bożena Kostek, data udzielenia praw wyłącznych 03.07.2018 r. Opis wzoru dostępny na stronie Urzędu Patentowego RP pod linkiem: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/W.125097;
  d)  
  Wynalazek chroniony patentem krajowym nr PL241169, twórcy: G. Szwoch, A. Czyżewski, „Sposób poprawy skuteczności analizy ruchu pojazdów drogowych na drogach dwukierunkowych i układ do stosowania tego sposobu”. Zgłoszenie patentowe dokonane w Urzędzie Patentowym RP w dniu 26.02.2020 r. Ochrona uzyskana w dn. 24.05.2022 r. Opis patentowy dostępny na stronie Urzędu Patentowego RP pod linkiem
  https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.433053

łącznie zwane dalej jako Rozwiązanie.

 1. Licencjodawcy w ramach postępowania zamierzają udzielić po jednej licencji na każdy z poniższych obszarów tj.:

  a)  ograniczonej do wyłącznego stosowania Rozwiązania w obszarze zastosowań do urządzeń medycznych w zakresie monitorowania oddechu z wyłączeniem prawa do stosowania  w obszarze określonym w ppkt. b) poniżej.
  b)  ograniczonej do wyłącznego stosowania Rozwiązania w obszarze zastosowań do wibroakustycznych urządzeń pomiarowych w tym do monitorowania turbin wiatrowych i/lub innych generatorów energii z wyłączeniem prawa do stosowania w obszarze wskazanym w ppkt. a) powyżej.

II. Opis sposobu wyboru ofert:

 1. Licencjodawcy wybiorą Licencjobiorcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę w danym obszarze określonym w rozdziale I pkt 2, przewidującą dla Licencjodawców najwyższe przychody z tytułu udzielenia licencji. Ocena najkorzystniejszej oferty będzie dokonana w następujący sposób:

  a)  Wartość punktowa oferty wyliczona będzie wg wzoru:

P = Wo + Wp

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych badanej ofercie

Wo – Minimalna wartość zadeklarowanych opłat licencyjnych

Wp – Przewidywana wartość przychodów Licencjodawcy z tytułu wprowadzenia do obrotu produktów i usług opartych o Rozwiązanie z tytułu udzielenia licencji w przeciągu 4 lat

     b)  Minimalna wartość zadeklarowanych opłat licencyjnych (Wo) wyliczona będzie w następujący sposób:

80% x OL

gdzie:

OL - suma opłaty wstępnej i iloczynu zadeklarowanej przez Licencjobiorcę, wysokości zmiennej opłaty licencyjnej, pomnożoną przez liczbę sztuk produktów lub usług opartych o Rozwiązanie wprowadzonych na rynek pomnożonych przez zadeklarowaną minimalną liczbę sztuk produktów lub usług opartych o Rozwiązanie wprowadzonych do obrotu

     c)  Przewidywana wartość przychodów Licencjodawcy z tytułu wprowadzenia do obrotu produktów i usług opartych o Rozwiązanie z tytułu udzielenia licencji w przeciągu 4 lat (Wp) wyliczona będzie w następujący sposób:

20% x Op

gdzie:

Op - obliczona jako iloczyn zadeklarowanej przez Licencjobiorcę procentowej wysokości, zmiennej opłaty licencyjnej, uzależnionej od wartości sprzedaży produktów i usług opartych o Rozwiązanie i wprowadzonych na rynek pomnożonej przez zadeklarowaną wartość sprzedaży produktów i usług opartych o Rozwiązanie wprowadzonych do obrotu. 

 1. Licencjodawcy mogą odrzucić oferty nie spełniające łącznie poniższych warunków:

  a) Opłata wstępna – poniżej 1000 zł netto.

  b) Opłata zmienna, zależna od przychodów Licencjobiorcy uzyskanych ze stosowania Rozwiązania – poniżej 1,5 %.

  c) Opłata zmienna uzależniona od liczby wprowadzonych produktów na rynek – poniżej 200 zł netto za każdą wprowadzoną do obrotu sztukę.

  d) Roczna liczba wprowadzonych urządzeń do obrotu –- poniżej 10 szt.

III. Termin i sposób składania ofert:

 1. Ofertę na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, należy złożyć w formie pisemnej na adres:  Centrum Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub przesłać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: ctt@pg.edu.pl
 2. Przy wykorzystaniu drogi elektronicznej ofertę i inne dokumenty należy przesłać w formie skanów zawierających podpisy osoby składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub równoważnym).
 3. Termin składania ofert upływa o godz. 10.00 w dniu 25.09.2023 r. Decyduje data wpływu na adres:   Centrum Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub data wpływu wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: ctt@pg.edu.pl (przy wykorzystaniu drogi elektronicznej).
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego z adnotacją na pierwszej stronie: „Oferta na nabycie licencji”.
 5. Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych przedstawicieli. W przypadku, kiedy ofertę będą podpisywały osoby upoważnione, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.

IIV. Warunki udzielenia licencji:

 1. Warunki udzielenia licencji szczegółowo określono we wzorze Umowy licencyjnej stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

V. Licencjodawca wykluczy nabywcę:

 1. Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 2. Naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa powyżej, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 3. W stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 4. W stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 zgodnie z ustawą o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022, poz.835).

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia nabywca licencji wraz z Ofertą składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia

VI. INNE ISTOTNE INFORMACJE

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Licencjodawcy zastrzegają sobie prawo nierozstrzygnięcia postępowania w celu udzielenia licencji bez podania przyczyny, koszt przygotowania oferty nie będzie obciążał Licencjodawców.
 3. Licencjodawcy zastrzegają, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty a otrzymanie, w wyniku niniejszego zaproszenia, oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem licencji przez Licencjodawców lub zawarciem jakiejkolwiek umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Licencjodawców umowy. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U.2022.1360  ze zm.).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie dot. udzielenia licencji
 2. Formularz oferty nabycia licencji
 3. Wzór oświadczenia
 4. Wzór umowy licencyjnej