Regulamin | Politechnika Gdańska

Treść strony

Regulamin

Regulamin budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej

§1

Budżet obywatelski (BO) to wydzielona w danym roku kalendarzowym część budżetu Politechniki Gdańskiej z rezerwy w części będącej do dyspozycji rektora, o której przeznaczeniu mogą decydować pracownicy, studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej.

§2

 1. Rektor Politechniki Gdańskiej powołuje na okres swojej kadencji Komisję ds. budżetu obywatelskiego, zwaną dalej również Komisją, w tym jej przewodniczącego, której zadaniem jest prowadzenie spraw dotyczących budżetu obywatelskiego w zakresie określonym niniejszym regulaminem. Komisja pracuje pod nadzorem prorektora ds. organizacji PG.
 2. W skład Komisji poza przewodniczącym wchodzą przedstawiciele pracowników oraz wskazani przez odpowiednie samorządy przedstawiciele studentów i doktorantów.
 3. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów obecnych na danym posiedzeniu z tym, że na posiedzeniu zatwierdzającym ostateczną listę projektów, o której mowa w §9 ust. 1 i §10 ust. 1, dla ważności głosowania wymagana jest obecność więcej niż połowy uprawnionych do głosowania. Dopuszcza się głosowanie elektroniczne, które dla swej ważności wymaga udziału więcej niż połowy uprawnionych.
 4. W posiedzeniach Komisji w charakterze doradców bez prawa udziału w głosowaniach uczestniczą zaproszeni: radca prawny, zastępca kanclerza ds. infrastruktury i przedstawiciel Centrum Usług Informatycznych.
 5. Jeżeli w trakcie prac Komisji powstaną wątpliwości wymagające dla ich wyjaśnienia wiadomości merytorycznych, w szczególności w zakresie finansów, inwestycji lub prawnych Komisja (lub prorektor nadzorujący prace Komisji) zaprosi na posiedzenie specjalistów z odpowiednich dziedzin.

§3

 1. Środki z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć na projekty, które należą do kompetencji władz Uczelni. Do realizacji z budżetu obywatelskiego można zgłaszać projekty o charakterze infrastrukturalnym – inwestycyjne lub remontowe.
 2. Kwoty budżetu obywatelskiego dla pracowników i studentów przyznane na dany rok, formularz zgłoszeniowy, ważne terminy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pg.edu.pl/budzet_obywatelski.
 3. Każdy pracownik, student i doktorant Politechniki Gdańskiej może złożyć propozycję projektu. Pracownicy, studenci i doktoranci zgłaszają swoje projekty niezależnie. Na projekty zgłoszone przez pracowników głosują wyłącznie pracownicy PG. Na projekty zgłoszone przez studentów oraz doktorantów głosują łącznie studenci i doktoranci PG według stanu w dniu zamknięcia głosowania. Doktoranci zatrudnieni na umowę o pracę są traktowani jak pracownicy PG.
 4. Projekty, które zyskają największe poparcie, zostaną wpisane do budżetu PG i po zatwierdzeniu planu finansowego przez Senat PG, zrealizowane w roku obrotowym, którego dotyczy plan finansowy.
 5. W ramach puli przyznanych projektów przynajmniej jeden musi wpisywać się w realizację celów zdefiniowanych w Planie Klimatycznym PG.

§4

Zaproponowany projekt powinien w szczególności:

 1. być zgodny z prawem,
 2. być możliwy do wykonania w ciągu jednego roku,
 3. mieścić się, po weryfikacji, w kwocie budżetu obywatelskiego na dany rok,
 4. uwzględniać kryterium gospodarności.

§5

W treści propozycji projektu do budżetu obywatelskiego nie można:

 1. wskazywać realizatora projektu,
 2. określać sposobu realizacji projektu, np. poprzez wskazanie wyrobów wybranego producenta albo usług określonego dostawcy – projekty będą realizowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w szczególności ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz innych obowiązujących ustaw,
 3. używać nazw ani znaków towarowych zastrzeżonych, o ile nie ma się do nich tytułu prawnego.

§6

Wszystkie projekty do budżetu obywatelskiego muszą być zgłaszane na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.pg.edu.pl/budzet_obywatelski. Formularz zgłoszeniowy obejmuje tytuł projektu, lokalizację, krótki opis z uzasadnieniem potrzeby jego realizacji, szacunkowe koszty projektu, oświadczenie proponenta i listę co najmniej 5 osób popierających zgłaszany projekt. Dane przesłane w Formularzu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

§7

 1. Wypełniony formularz z propozycją projektu należy przesłać online za pomocą strony internetowej www.pg.edu.pl/budzet_obywatelski. Na tej stronie będą też podane dokładne terminy przesłania wniosku.
 2. Szacunkowy koszt projektu autor projektu powinien ocenić we współpracy z Komisją ds. budżetu obywatelskiego.
 3. Osoba zgłaszająca lub popierająca wniosek wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

§8

 1. Cykl życia projektu obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej www.pg.edu.pl/budzet_obywatelski.
 2. W szczególności projekt obywatelski podlega kwalifikacji wstępnej przez Komisję ds. budżetu obywatelskiego pod względem:
  1. kompetencji władz Uczelni,
  2. możliwości wykonania projektu w ciągu jednego roku,
  3. zgodności założeń projektu z prawem,
  4. zgodności projektu z misją Uczelni i Statutem PG,
  5. możliwości realizacji projektu w ramach przewidzianej przez wnioskodawcę kwoty i posiadanej przez Uczelnię rezerwy lokalowej/powierzchniowej, które po realizacji generowałyby niewspółmiernie wysokie koszty utrzymania.
 3. Jeśli w trakcie analizy projektów okaże się, że zgłoszono kilka propozycji dotyczących tej samej inicjatywy, członkowie Komisji zaproszą autorów poszczególnych projektów do rozmów. Sami zainteresowani będą mogli wówczas zadecydować, czy chcą projekty połączyć, czy też ich propozycje będą niezależnie od siebie rywalizować o głosy.

§9

 1. Ostateczną listę projektów, zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i zweryfikowanych pozytywnie, ustali Komisja i ogłosi na stronie internetowej www.pg.edu.pl/budzet_obywatelski.
 2. Po ogłoszeniu listy projektów zostanie uruchomione głosowanie. Pracownicy, studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej będą mogli przystąpić do głosowania przez wypełnienie kart interaktywnych dostępnych w okresie głosowania na stronie internetowej www.pg.edu.pl/budzet_obywatelski.
 3. Do oddania głosu przez Internet niezbędne będzie wpisanie kodu/hasła użytkownika MojaPG. Każdy pracownik, student i doktorant dysponuje jednym głosem, który oddaje na jeden projekt.
 4. Z budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane te projekty, które zyskają najwięcej głosów i które zmieszczą się w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski w danym roku.
 5. Jeśli któraś z propozycji pracowników lub studentów i doktorantów, która zajęła wysoką pozycję na liście rankingowej, nie zmieści się w kwocie budżetu obywatelskiego PG na dany rok, do realizacji przejdzie kolejny, tańszy projekt z listy.

§10

 1. Po zakończeniu głosowania Komisja ds. budżetu obywatelskiego ogłosi ostateczną listę projektów, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w danym roku. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.pg.edu.pl/budzet_obywatelski.
 2. W terminie siedmiu dni roboczych od ogłoszenia listy, o której mowa w ust. 1 pracownicy oraz studenci i doktoranci uczelni mogą składać odwołania do rektora. Po rozpatrzeniu odwołania przez rektora lista nie podlega dalszemu zaskarżaniu.

§11

Zrealizowane projekty zostaną w terminie ogłoszonym przez rektora poddane ocenie pracowników oraz studentów i doktorantów za pośrednictwem strony internetowej www.pg.edu.pl/budzet_obywatelski.