Stypendium dla studenta 1 roku studiów I stopnia

Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego;
b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach ustawy o sporcie.

Stypendium dla studentów wyższych lat - za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

Stypendium rektora studentom wyższych lat przyznaje się na podstawie sumy uzyskanych punktów. Stypendium otrzymuje określony procent najlepszych studentów na danym kierunku, który ustalany jest na początku roku akademickiego (nie większy jednak niż 10%). Pod uwagę brane są średnia ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe. Katalog osiągnięć, a także ich dokładna punktacja wyszczególnione są w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej. Tam też można znaleźć informacje dotyczące podziału puli stypendiów na semestry, specjalności etc.

Suma punktów obliczana jest za pomocą wzoru:

Liczba punktów = 0,25 * x1 + 0,25 * x2 + 0,25 * x3 + 0,25 * x4

gdzie:
x1 – punkty uzyskane za wysoką średnią ocen;
x2 – punkty uzyskane za osiągnięcia naukowe;
x3 – punkty uzyskane za osiągnięcia artystyczne;
x4 – punkty uzyskane za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na co najmniej krajowym poziomie.

W każdym z kryteriów można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Współczynnik x1 ustala się od średniej 3,800 za pomocą wzoru:

x1 = (x - 3,799) * (100/1,201)

gdzie:
x – średnia ocen uzyskana przez studenta; dla średniej poniżej 3,800 współczynnik x1 wynosi 0.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy składać w Komisji Stypendialnej w wymaganych terminach.

Stypendium rektora przyznane jest w danym roku akademickim:

  1.  na studiach I stopnia - na okres do 10 miesięcy. W przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem trwa jeden semestr - stypendium wypłacane jest tylko do końca tego semestru na okres do 5 miesięcy.
  2. na studiach II stopnia - na okres do 5 miesięcy.