Regulamin świadczeń dla studentów:
Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie średniego miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
Wysokość stypendium socjalnego przyjmuje się jako wyrównanie kwoty średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka rodziny studenta do podstawy naliczania.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy składać w Komisji Stypendialnej w wymaganych terminach.

Stypendium socjalne przyznane jest w danym roku akademickim na okres do 10 miesięcy. W przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem trwa jeden semestr - stypendium wypłacane jest tylko do końca tego semestru na okres do 5 miesięcy.

Do otrzymania stypendium socjalnego wymagany jest dochód mniejszy lub równy dochodowi, który ustala na każdy rok akademicki Rektor w porozumieniu z Komisją Stypendialną.

Zobacz aktualne kwoty i progi stypendialne

W roku akademickim 2023/2024 dokumenty o dochodach dotyczą roku 2022 r.