Regulamin świadczeń dla studentów:
Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta.
Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, należy składać w Komisji Stypendialnej.

Wysokość stypendium jest zależna od stopnia niepełnosprawności.
Stypendium przyznane jest w danym roku akademickim na okres do 10 miesięcy. W przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem trwa jeden semestr - stypendium wypłacane jest tylko do końca tego semestru na okres do 5 miesięcy.