zdjęcie przedstawia różową świnke skarbonkę ubrana w biret, obok po lewej stronie znajdują się 3 stosy monet, które ułożone są od najniższego do najwyższego

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o następujące świadczenia stypendialne:

 1. stypendium socjalne;
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3. stypendium rektora;
 4. zapomogę.

Wyżej wymienione świadczenia wypłacane są z Funduszu Stypendialnego.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może pobierać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Świadczenia dla studentów:

 1. przysługują na studiach I oraz II stopnia, jak również na jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
 2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
  • licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia.

Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w terminach:
Semestr zimowy: 2.10 - 16.10.2023 r.
Semestr letni: 22.02 - 4.03.2024 r.
Wnioski o przyznanie zapomogi można składać przez cały rok akademicki.

Świadczenia przyznawane są przez Komisję Stypendialną. Odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej rozpatruje Odwoławcza Komisja Stypendialna.

Zobacz stronę Komisji Stypendialnej