Stypendia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Stypendia

zdjęcie przedstawia różową świnke skarbonkę ubrana w biret, obok po lewej stronie znajdują się 3 stosy monet, które ułożone są od najniższego do najwyższego

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o następujące świadczenia stypendialne:

  1. stypendium socjalne;
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  3. stypendium rektora;
  4. zapomogę.

Wyżej wymienione świadczenia wypłacane są z Funduszu Stypendialnego.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może pobierać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Świadczenia dla studentów:

  1. przysługują na studiach I oraz II stopnia, jak również na jednolitych studiach magisterskich przez okres nie dłuższy niż 6 lat;
  2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
    • magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
    • licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia.

Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w terminach:
Semestr zimowy: 4.10 - 18.10.2021 r.
Semestr letni: 24.02 - 7.03.2022 r.
Wnioski o przyznanie zapomogi można składać przez cały rok akademicki.

Świadczenia przyznawane są przez Komisję Stypendialną. Odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej rozpatruje Odwoławcza Komisja Stypendialna.

Zobacz stronę Komisji Stypendialnej