Regulamin świadczeń dla studentów:
§32 ust. 1 Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej [...].

Przez trudną sytuację życiową uzasadniającą przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego w formie zapomogi należy rozumieć ogół warunków (np. materialnych, rodzinnych, społecznych, zdrowotnych), w jakich znalazła się rodzina studenta, powodujących przejściowe problemy w spełnianiu potrzeb materialnych rodziny.
Przyczynami trudnego położenia życiowego studenta mogą być w szczególności choroba, niepełnosprawność lub śmierć członka rodziny, szkody spowodowane innym zdarzeniem losowym (np. pożarem, klęską żywiołową), utrata stałego źródła dochodu i in.
Organ przyznający zapomogę ocenia na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, czy sytuacja życiowa, w jakiej znalazł się student, uzasadnia udzielenie pomocy finansowej.
 
Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Przyznanie zapomogi na podstawie danych (konkretnych) okoliczności faktycznych wyklucza możliwość ponownego przyznania zapomogi na podstawie tego samego stanu faktycznego.

Zapomoga przyznawana jest na podstawie wniosku i załączonych dokumentów potwierdzających zdarzenie. Podanie o zapomogę można złożyć w Komisji Stypendialnej w terminie nie później niż do 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia, na które student powołuje się w podaniu.