Aktywność Rzecznika | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktywność Rzecznika

 • prof. dr hab. Inż. Janusz Rachoń, Rzecznik praw i wartości akademickich Politechniki Gdańskiej wziął udział w projekcie „Antygona”.

  PROJEKT ANTYGONA

  Projekt dotyczy problematyki procedur, mających na celu przeciwdziałanie przemocy seksualnej, które są stosowane na polskich uczelniach wyższych, a jego rezultatem będzie kompleksowy raport obejmujący 54 uczelnie wyższe, o wysokim poziomie merytorycznym oraz oparty na odpowiednio dobranych metodach i narzędziach badawczych. Twórcy projektu liczą na zainicjowanie międzyuczelnianego dialogu dotyczącego przemocy seksualnej na uczelniach, a zwłaszcza metod jej zapobiegania. Choć zbadanie tego problemu samo w sobie ma wartość naukową, twórcy projektu mają nadzieję, iż wywrze ono pozytywny wpływ na funkcjonowanie szkół wyższych i zwiększenie w nich bezpieczeństwa.

  Cele badania:

  1. Zbadanie poziomu świadomości władz uczelnianych co do istnienia przemocy seksualnej na uczelni.

  2. Zidentyfikowanie rodzajów narzędzi wprowadzonych przez władze uczelniane w celu przeciwdziałania przemocy seksualnej oraz w celu udzielenia pomocy osobom studiującym, które doświadczyły przemocy seksualnej, a jednocześnie zweryfikowanie realnej jakości rzeczonych narzędzi, rozumianej jako ich dostępność i niezależność, rozpowszechnienie informacji na temat ich istnienia, zakres działalności, przebieg postępowania.

  3. Sformułowanie wniosków w zakresie ewentualnych różnic w podejściach do mechanizmów przeciwdziałania przemocy seksualnej w poszczególnych regionach oraz na poszczególnych uczelniach.

  4. Wyłonienie możliwego dominującego profilu osób zgłaszających władzom przypadki przemocy seksualnej, rozumiany jako płeć oraz rok studiów.

 • W dniu 14 marca 2022 r. prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń wziął udział w seminarium Konferencji Rektorów Szkół Polskich pt. "Kultura pracy i współpracy w środowisku akademickim", gdzie wygłosił wykład pt. "Plan działania w zakresie równości płci dla Politechniki Gdańskiej"