Komisje i rzecznicy uczelniani

Biuro Rzecznika ds. praw, wartości akademickich i równego traktowania

Rzecznik praw i wartości akademickich

Rzecznik ds. równego traktowania

Komisje dyscyplinarne

Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich
Komisja dyscyplinarna ds. doktorantów
Komisja dyscyplinarna ds. studentów

Rzecznicy dyscyplinarni
Rzecznik praw studenta
Centrum Pomocy Psychologicznej
 

Najważniejsze instytucje, w których można uzyskać pomoc w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (interwencje prawne związane z dyskryminacją ze względu na wszystkie przesłanki)
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych (interwencje prawne związane z dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność) www.niepelnosprawni.gov.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (m.in. edukacja w zakresie praw człowieka, monitoring tworzenia i egzekwowania prawa, bezpłatna pomoc prawna uchodźcom, cudzoziemcom oraz osobom doświadczającym naruszeń praw i wolności człowieka przez organy władzy państwowej)
www.hfhr.pl

Państwowa Inspekcja Pracy (interwencje w sytuacji dyskryminacji w zatrudnieniu)
www.pip.gov.pl