Uprawnienia Rzecznika | Politechnika Gdańska

Treść strony

Uprawnienia Rzecznika

W celu realizacji swoich zadań rzecznik ma prawo do:

  • kierowania pisemnych wniosków do organów Uczelni lub do osób pełniących funkcje kierownicze w Uczelni
  • wglądu do dokumentów Uczelni, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań rzecznika, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej
  • udziału w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni z prawem zabrania głosu
  • udziału w charakterze obserwatora we wszystkich etapach postępowania związanego z dochodzeniem odpowiedzialności dyscyplinarnej członków wspólnoty Uczelni, w tym do przedstawiania swojego stanowiska w sprawie rzecznikowi dyscyplinarnemu lub komisji dyscyplinarnej.

Organ jednoosobowy, przewodniczący organu kolegialnego albo osoba pełniąca funkcję kierowniczą są obowiązani udzielić odpowiedzi na pisemny wniosek rzecznika. Odpowiedzi udziela się w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku.

W razie niemożności udzielenia odpowiedzi na wniosek rzecznika w terminie, o którym mowa powyżej odnośny podmiot jest obowiązany zawiadomić rzecznika o czynnościach podjętych w celu udzielenia odpowiedzi oraz o przewidywanym terminie jej udzielenia.