Równe traktowanie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Równe traktowanie

Równe traktowanie należy rozumieć zgodnie z art. 32 Konstytucji RP oraz art. 18 Kodeksu Pracy, które znalazły swoje odzwierciedlenie w przepisach wewnętrznych naszej Alma Mater (Statut PGRegulamin pracy, Plan Równości Płci dla Politechniki Gdańskiej - wersja polskawersja angielska). Oznacza to, że wszyscy na Politechnice Gdańskiej mają niezbywalne prawo do równego i sprawiedliwego traktowania. Nikt nie może być dyskryminowany w społeczeństwie akademickim z jakiejkolwiek przyczyny, m.in. z powodu płci, wieku, światopoglądu, orientacji seksualnej, statusu materialnego, różnorodności funkcjonalnej, rasy, narodowości, wyznania, pochodzenia oraz przynależności etnicznej, politycznej, stanu cywilnego, statusu rodzicielskiego itp.

Strategia PG w zakresie równego traktowania

Politechnika Gdańska docenia i szanuje równość i różnorodność we wszystkich aspektach życia wspólnoty Uczelni. Jest to fundament etyczny działalności Uczelni zarówno w zakresie kształcenia, jak i badań naukowych i rozwojowych. Politechnika Gdańska w pełni uwzględnia wszelkie formy różnorodności, promując i zapewniając równe szanse wszystkim członkom wspólnoty Uczelni – pracownikom, wolontariuszom, doktorantom i studentom, słuchaczom studiów podyplomowych i uczestnikom kursów, jak również osobom aplikującym o pracę na Uczelni lub ubiegającym się o przyjęcie na studia wyższe.

Politechnika Gdańska przeciwdziała wszelkim formom dyskryminacji, m.in. ze względu na płeć, wiek, światopogląd, orientację seksualną, status materialny, różnorodność funkcjonalną, rasę, narodowość, wyznanie, pochodzenie oraz przynależność etniczną, polityczną, stan cywilny, status rodzicielski, zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi i krajowymi.

Politechnika Gdańska promuje równość szans, różnorodność i włączanie w procesach edukacyjnych i badawczych także w szerokiej społeczności akademickiej poza PG poprzez zachęcanie podmiotów współpracujących z Uczelnią: osoby fizyczne, instytucje samorządowe, naukowe i edukacyjne oraz przedsiębiorstwa do przestrzegania tych zasad.

Należy podkreślić, że zgodnie z §4 Statutu PG wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycje narodowe, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka oraz szacunku dla wielokulturowości i różnorodności jest podstawowym zadaniem naszej Uczelni.

 

Do kogo należy skierować sprawy związane z dyskryminacją?

Organy uczelniane bezpośrednio zaangażowane w kwestii równego traktowania na PG