Kształcenie w szkole | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kształcenie w szkole

1. W skali całego toku kształcenia w szkole, liczba godzin edukacyjnych, które należy odbyć wynosi:

  • 150g. w tym 45 g. moduł podstawowy obowiązkowy,  60 g. moduł związany z dyscypliną z przedmiotami do wyboru oraz 45 g. moduł rozwijający umiejętności społeczne - obowiązkowy

Nauki inżynieryjno-techniczne obejmują dyscypliny: ILGiT/inżynieria lądowa geodezja  i transport, IM1/ inżynieria materiałowa, IM2/ inż. mechaniczna, AEEiTK/ automatyka, elektronika i elektrotechnika i technologie kosmiczne , EITT/elektronika, informatyka techniczna i telekomunikacja.

Nauki ścisłe i przyrodnicze obejmują dyscypliny: NCH/nauki chemiczne, NF/nauki fizyczne, NM/matematyka.

Powyższe wartości są sumą wszystkich godzin zajęć (realizowanych w weekendy), które rozkładają się na pierwsze trzy lata uczestnictwa w szkole. Czwarty rok jest odciążony od zajęć, aby umożliwić uczestnikom stworzenie warunków do domknięcia aktywności badawczej i rozprawy doktorskiej (bądź na uzupełnienie ewentualnych zaległości kształcenia wymaganego ramowym programem).

2. Uczestnictwo w zajęciach w module przedmiotów do wyboru (powiązanych z dyscypliną) jest organizowane na zapisy. To znaczy na początku każdego semestru trzeba wypełnić formularz deklaracji uczestnictwa w "dyscyplinarnych" przedmiotach oferowanych w danym semestrze (grupa przedmiotów obowiązkowych nie jest na zapisy). Każdy doktorant deklaruje, czy w danym semestrze będzie uczestniczył, jednak kategorią takiego wyboru (oprócz zainteresowań naukowych) powinien być cel spełnienia warunku odbycia określonej liczby godzin  przedmiotów  czyli:

  • dla wszystkich= 60h 

Doktoranci zainteresowani przedmiotami poza własną grupą dyscyplin także mogą zapisać się na oferowane zajęcia jako dodatkowa aktywność kształcenia. Opisy realizowanych w szkole przedmiotów są załączone do planu zajęć.

3. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na fakt, że intencją programu "Doktorat Wdrożeniowy" mają być badania i praktyczne ich wdrożenie, a nie pełnienie roli nauczyciela akademickiego. Oznacza to, że w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej nie ma praktyki dydaktycznej, tzn. doktorant SDW nie musi prowadzić zajęć z innymi studentami jako nauczyciel akademicki. W zamian trzeba jednak przedstawić potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia min. 5 godzin w ramach ćwiczenia umiejętności szkoleniowych. Tego rodzaju zadanie może być zrealizowane w ramach praktyki zawodowej u własnego pracodawcy lub na terenie uczelni pod opieką promotora.

4. Niezależnie od procesu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej, podstawowym elementem uczestnictwa w programie „Doktorat Wdrożeniowy” i pobierania w związku z tym stypendium, jest realizacja zatwierdzonego projektu pracy doktorskiej zgodnie z harmonogramem. Będziecie Państwo rozliczani z tego warunku w semestralnych, corocznych sprawozdaniach o postępie z badań. Dlatego należy ściśle współpracować ze swoim promotorem i opiekunem pomocniczym (ze strony pracodawcy) na bieżąco realizując plany badań. Opinie o zaangażowaniu podopiecznych w ramach realizowanych badań są istotną składową Państwa raportów, które decydują o kontynuacji uczestnictwa w programie i płynności wypłacanego stypendium.

Źródło: Plan zajęć został opracowany na podstawie Ramowego Programu Kształcenia w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej Politechniki Gdańskiej zatwierdzonego Uchwałą Senatu PG nr 438/2020/XXIV z 11 marca 2020r., Uchwałą Senatu PG nr 92/2021/XXV z 17 marca 2021r. oraz Uchwałą Senatu PG nr 157/2021/XXV z 24 listopada 2021r.