Zakończenie kształcenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zakończenie kształcenia

  

Aby zakończyć kształcenie w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej należy:

 1. Zaliczyć wszystkie przedmioty oraz inne elementy kształcenia wymagane programem kształcenia w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej w ramach dyscypliny, w której odbywa się kształcenie oraz przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2. wykaz certyfikatów z języka angielskiego (pdf, 176.75kB)
 2. Nie później niż na 4. roku, zdać egzamin doktorski weryfikujący wiedzę na zaawansowanym poziomie z dyscypliny, w której prowadzone jest kształcenie. Egzamin organizowany jest przez Radę Dyscypliny, sprawującą nadzór nad kształceniem w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej  na Politechnice Gdańskiej, a jego wynik potwierdzony jest w protokole. W sprawie egzaminu doktorskiego należy kontaktować się z przewodniczącym lub przewodniczącą Rady Dyscypliny. 
 3. Przekazać do biura Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej kopię protokołu egzaminu doktorskiego, co umożliwi wystawienie przez biuro Szkoły zaświadczenia o uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w danej dyscyplinie, niezbędnego do złożenia rozprawy doktorskiej.

  Szablon dokumentu protokołu egzaminu doktorskiego

  • protokół egzaminu doktorskiego (docx, 25.97kB)
   
 4. Złożyć do właściwej Rady Dyscypliny sprawującej nadzór nad kształceniem w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej na Politechnice Gdańskiej, rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów ( zapis dot. opinii promotorów obowiązuje od 01.10.23) i innymi wymaganymi przez Radę załącznikami.
 5. Przekazać do biura Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej:
  - kopię pierwszej strony rozprawy doktorskiej wraz z podpisem osoby upoważnionej oraz datą złożenia we właściwej Radzie Dyscypliny, sprawującej nadzór nad kształceniem w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej na Politechnice Gdańskiej
  - szablon dokumentu potwierdzenia złożenia rozprawy:

    6. Złożyć sprawozdanie końcowe z przebiegu pracy naukowej    

Złożenie pracy doktorskiej do Rady Dyscypliny kończy kształcenie w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej i jest równoznaczne z zakończeniem udziału w Programie Doktorat Wdrożeniowy. 

 Po dopełnieniu całej procedury doktorant może otrzymać w biurze Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej zaświadczenie o ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej. Szkoła nie wydaje odrębnych dyplomów ani certyfikatów.

WAŻNE: 

Wymagania odnośnie do pracy doktorskiej i obrony doktoratu określa właściwa Rada Dyscypliny, która również powołuje recenzentów. Obrona pracy doktorskiej odbywa się przed  właściwą Radą Dyscypliny lub przed komisją powołaną przez Radę. Dodatkowe informacje na temat rozprawy doktorskiej, postępowania ws. nadania stopnia doktora oraz Składu Rad można znaleźć na  stronie  https://pg.edu.pl/nauka/rady-dyscyplin-i-dziedzin

Program „Doktorat wdrożeniowy” trwa 4 lata. Warunkiem zakończenia udziału w Programie jest złożenie w tym okresie przez doktoranta rozprawy doktorskiej będącej wynikiem działalności naukowej prowadzonej w ramach danego projektu. Doktorant zobowiązany jest złożyć w terminie raport końcowy. Całkowity okres wypłaty stypendium nie może przekraczać łącznie 4 lat .Wypłata stypendium doktoranckiego zostaje wstrzymana z dniem złożenia przez doktoranta rozprawy doktorskiej.