Program Doktorat Wdrożeniowy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Program Doktorat Wdrożeniowy

Przezroczysta żarówka Umieszczona Na Tablicy

Możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych została określona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2017. Głównym założeniem tego programu jest ułatwienie rozpoczęcia współpracy przedsiębiorstwom i uczelni w zakresie realizacji badań skupionych wokół problemu technologicznego wskazanego przez sektor przedsiębiorczy. Doktorantem jest pracownik przedsiębiorstwa zgłaszającego problem badawczy, a jego praca doktorska jest prowadzona pod opieką naukową pracownika z uczelni (promotor), naukowca reprezentującego określoną dyscyplinę.

Ścieżka kwalifikacji do programu Doktorat Wdrożeniowy

Proszę przemyśleć planowane przedsięwzięcie doktoratu wdrożeniowego pod względem motywacji wyboru problemu badawczego oraz omówić go z potencjalnym opiekunem naukowym, przyszłym promotorem z uczelni, który reprezentuje dyscyplinę naukową związaną z projektowanymi badaniami.

Pytania pomocnicze: Jakie są główne pytania i metody badawcze podejmowanego problemu? Jakie są oczekiwane teoretyczne i praktyczne wyniki rozwiązania podejmowanego problemu badawczego? W jakim zakresie badania będą realizowane we współpracy z pracodawcą w określonym sektorze przedsiębiorczym? Jaką wartość novum będą miały wyniki badań planowanego doktoratu? Jaką nową wiedzę dostarczą planowane badania w określonym sektorze przedsiębiorczym? Co zostanie usprawnione i udoskonalone? Jakie znaczenie dla rozwoju danego obszaru biznesowego, w tym dla działalności firmy zatrudniającej, będą miały osiągnięte rezultaty badań?

Wniosek o uczestnictwo w programie Doktorat Wdrożeniowy powinien zawierać opisy związane z podejmowanym problemem do rozwiązania, w tym powinien uwzględniać:

  • cel naukowy projektu (opis problemu do rozwiązania, stawiane pytania lub hipotezy badawcze)
  • koncepcję i plan prac badawczo-wdrożeniowych (ogólny plan badań, metodologia, analiza ryzyka, kamienie milowe etc.)
  • znaczenie wyników planowanych badań dla rozwoju innowacyjności i gospodarki, w tym: naukowe znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej) oraz praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy projektu: jaki będzie charakter wdrożenia, jakie jest planowane miejsce oraz sposób wdrożenia; znaczenie projektu dla przedsiębiorcy, znaczenie projektu dla polskiej gospodarki
  • potencjał przedsiębiorcy/firmy zatrudniającej z perspektywy realizacji projektu (aparatura badawcza, doświadczenie w branży itp.) oraz informacja o wsparciu oferowanym doktorantowi przez przedsiębiorcę
  • krótka prezentację kandydata na opiekuna pomocniczego (ze strony przedsiębiorstwa/pracodawcy) i jego doświadczeń w pracach B+R w ciągu ostatnich 5 lat

Po akceptacji zgłoszonego tematu pracy doktorskiej przez gremium decyzyjne Politechniki Gdańskiej, uczelnia składa wniosek do Ministerstwa o uczestnictwo w danej edycji programu Doktorat Wdrożeniowy - II etap rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej. Zakwalifikowanie do programu planowanego doktoratu, oznacza pomyślny rezultat rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej Politechniki Gdańskiej.