Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej

Doktorant starający się o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej powinien:
- zaliczyć wszystkie przedmioty oraz inne elementy kształcenia wymagane programem kształcenia w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej w ramach dyscypliny, w której odbywa się kształcenie  
- przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2.
- zdać egzamin doktorski lub posiadać wyznaczoną datę egzaminu 

Zgodnie z § 21 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej, Dyrektor Szkoły na wniosek doktoranta zaopiniowany przez promotora, może jednorazowo przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej, lecz nie dłużej niż o rok.

Przedłużenie terminu złożenia rozprawy nie może przekraczać okresu dwóch lat.

Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej oznacza przedłużenie kształcenia w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej, tzn. doktorant utrzymuje wszystkie prawa doktoranta. Przy czym zgodnie z art. 209 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce "łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat". Oznacza to, że jeżeli doktorant już otrzymywał stypendium doktoranckie przez 4 lata, to w czasie przedłużenia kształcenia nie będzie otrzymywał stypendium.

Zgodnie z § 21 Regulaminu Szkoły Doktorskiej  Wdrożeniowej:

Doktorant może przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej, w szczególności w przypadku:

 • konieczności prowadzenia dodatkowych badań naukowych,
 • opóźnienia wynikającego z awarii urządzeń badawczych,
 • czasowego brak materiałów do prac eksperymentalnych,
 • długotrwałej procedury zamówień,
 • stażu naukowego,
 • pracy nad przygotowaniem znaczącej publikacji,
 • redakcji rozprawy doktorskiej.

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej powinien być złożony przed końcem okresu kształcenia, jednak po ocenie śródokresowej oraz zawierać termin złożenia rozprawy doktorskiej.

Do wniosku o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej należy dołączyć:

 • aktualizację indywidualnego planu badawczego, zawierającą szczegółowy plan realizacji pozostałych zadań związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej oraz wykaz osiągnięć w pracy badawczej doktoranta,
 • opinię promotora
 • opinie opiekuna pomocniczego
 • kopia protokołu egzaminu doktorskiego 

Aktualizację Indywidualnego planu badawczego należy zainicjować  za pośrednictwem Moja PG -> e-dokumenty.

Bez aktualizacji Indywidualnego planu badawczego wniosek nie będzie rozpatrywany.

Po uzyskaniu zgody Dyrektor SDW na przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej, kolejnym krokiem będzie wysłanie przez Uczelnię wyżej wymienionego wniosku do Ministerstwa ,gdzie Minister EiN będzie rozpatrywał wnioski o przedłużenie kształcenia indywidualnie! . Wniosek musi wpłynąć do MEiN nie później , niż 30 dni przed zakończeniem kształcenia (  data podana w ostatnio zatwierdzonym  IPB )

W uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać rozpatrzony pozytywnie.

W załączniku opinia MEiN ws przedłużenia kształcenia (pdf, 789.77kB) Wniosek doktoranta do dyrektora szkoły ws przedłużenia kształcenia_zlożenia terminu rozprawy doktorskiej (pdf, 197.21kB)