Warsztat badacza | Politechnika Gdańska

Treść strony

Warsztat badacza

Matematyka

Podstawowe narzędzia naukowe

Literaturowe bazy danych>>>

Praktyka naukowa oparta jest m.in. na przeglądzie dostępnej literatury naukowej z obszaru zainteresowania badawczego, jako krytycznej dyskusji na temat dotychczas publikowanych informacji z danej dziedziny nauki oraz konstruowania istotnych wniosków dla prowadzenia własnych badań. Literaturowe bazy danych integrują renomowane wydawnictwa naukowe o określonych procedurach recenzji i publikowania prac.

Patentowe bazy danych PATLIB>>>

Dostęp do niekomercyjnych i komercyjnych patentowych baz danych - informacji o prawach własności intelektualnej (IP), o własności przemysłowej. Ponad 80% informacji technologicznej publikowanej na świecie jest dostępne w zasobach PATLIB.

Dorobek naukowy pracowników uczelni>>>

Informacja o opublikowanych wynikach naukowych pracowników Politechniki Gdańskiej prezentowana jest w repozytorium MOST Wiedzy (Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy), w którym gromadzone są także dane o  prowadzonych badaniach i realizowanych projektach. Platforma zwiększa dostępność, spójność oraz możliwość ponownego wykorzystania zasobów nauki, wiedzy i technologii.

Rozpowszechnianie dorobku naukowego>>>

MOST Wiedzy promuje opublikowane wyniki naukowe pracowników Politechniki Gdańskiej,  w tym możliwa jest popularyzacja pełnych tekstów publikacji oraz udostępniania ich w licencji Creative Commons (co stanowi realizację modelu zielonej drogi Open Access). Zamieszczenie artykułu w repozytorium związane jest z usprawnianiem procesu jego indeksowania w wyszukiwarkach internetowych, w tym w Google Scholar, co jest znaczące wobec jego widoczność w zasobach internetu, zatem zwiększenia potencjału do cytowania. MOST Wiedzy jest tym samym platformą wymiany informacji pomiędzy środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami. Pracownicy naukowi uczelni posiadają w systemie własne profile naukowe, które w przejrzysty sposób prezentują ich publikacje, osiągnięcia oraz projekty badawcze, w których biorą udział.