Rzecznik praw i wartości akademickich | Politechnika Gdańska

Treść strony

Rzecznik praw i wartości akademickich

Rzecznik praw i wartości akademickich jest powołany do ochrony praw i interesów pracowników i doktorantów uczelni, a także przestrzegania standardów etycznych.

Kadencja rzecznika praw i wartości akademickich trwa do 31 grudnia 2024 r.

prof. Janusz Rachoń w garniturze

Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu 16 grudnia 2020 r. powołał prof. dr. hab. inż. Janusza Rachonia  na funkcję rzecznika praw i wartości akademickich na kadencję do 31 grudnia 2024 r.

Do zadań rzecznika należy w szczególności: prowadzenie mediacji i rozwiązywanie sporów między członkami wspólnoty Uczelni oraz dbałość o dobry wizerunek Uczelni. Rzecznik w ramach pełnienia swojej funkcji ma prawo do:

● kierowania pisemnych wniosków do organów Uczelni lub do osób pełniących funkcje kierownicze w Uczelni;

● wglądu do dokumentów Uczelni, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej;

● udziału w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni z prawem głosu oraz udziału w charakterze obserwatora we wszystkich etapach postępowania związanego z dochodzeniem odpowiedzialności dyscyplinarnej członków wspólnoty Uczelni, w tym do przedstawiania swojego stanowiska w sprawie rzecznikowi dyscyplinarnemu lub komisji dyscyplinarnej.

Kontakt:

E-mail: rzecznikpraw@pg.edu.pl

Tel.: +48 600 080 760