Biotechnologia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Biotechnologia

biotechnologia

Interdyscyplinarne studia dla osób zainteresowanych chemią, biologią, medycyną, farmacją i żywnością. Liczne zajęcia laboratoryjne umożliwią wykorzystanie wiedzy teoretycznej oraz nabycie umiejętności praktycznych.

Absolwenci kierunku Biotechnologia potrafią posługiwać się podstawowymi technikami inżynierii genetycznej (w tym metodami izolacji DNA), biologii molekularnej czy też laboratoryjnymi technikami mikrobiologicznymi. Zdobyta podczas podczas studiów wiedza pozwala projektować w odpowiedni sposób bioprocesy, przewidywać właściwości biomolekuł, a także dokonywać poprawnej analizy wyników przeprowadzanych eksperymentów. Wszystko to w ramach trzech specjalności: Biotechnologii molekularnej, Biotechnologii leków oraz Technologii, biotechnologii i analizy żywności.

Argumenty za:

  • program studiów łączą nauki chemiczne i biologiczne z wiedzą techniczną
  • udział w dużej liczbie zajęć laboratoryjnych
  • interdyscyplinarność zdobywanej wiedzy zapewnia kwalifikacje umożliwiające pracę w różnorodnych obszarach
  • umiejętność rozwiązywania problemów w innowacyjny sposób

Perspektywy zatrudnienia:

  • laboratoria badawczo-rozwojowe w firmach wykorzystujących biotechnologię
  • przemysł spożywczy
  • przemysł farmaceutyczny
  • przemysł biotechnologiczny
  • instytuty naukowo-badawcze