Seminarium uczelni regionu Morza Bałtyckiego nt. zrównoważonego rozwoju | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-05-05

Seminarium uczelni regionu Morza Bałtyckiego nt. zrównoważonego rozwoju

Grafika przedstawia logotypy 4 celów zrównoważonego rozwoju
Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju Politechniki Gdańskiej uczestniczył w seminarium “UN Sustainable Development Goals in Universities”, podczas którego omawiano zagadnienia związane z celami zrównoważonego rozwoju. W wirtualnym spotkaniu, zorganizowanym przez Baltic Sea Region University Network (BSRUN), udział wzięli członkowie sieci uniwersytetów regionu Morza Bałtyckiego. Politechnika Gdańska aktywnie uczestniczy w pracach tej sieci i planuje pogłębiać tę współpracę.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) zostały opracowane i przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 r. jako uniwersalne wezwanie do działania m.in. w celu wyeliminowania ubóstwa i głodu, wszechstronnej ochrony środowiska i klimatu naszej planety oraz zapewnienia pokoju i dobrobytu ludzkości do 2030 roku. W świetle pandemii COVID-19, która negatywnie wpływa na gospodarki i przemysł światowy, osiągnięcie tych celów będzie stanowić jeszcze większe wyzwanie.

Podczas seminarium, które odbyło się zdalnie 29 kwietnia, podkreślano, że wychodzenie z kryzysu będzie wymagać ożywienia napędzanego transformacjami oraz inwestycjami publicznymi wspierającymi zieloną infrastrukturę, cyfryzację oraz odpowiedzialną konsumpcję i produkcję. Powinny temu towarzyszyć zwiększone wysiłki i inwestycje mające na celu poprawę edukacji i umiejętności w całej Europie i na świecie oraz przyspieszenie konwergencji standardów życia.

Uczestnicy seminarium zwracali uwagę na kluczową rolę uniwersytetów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju poprzez nakierowaną na poszczególne obszary edukację, badania i innowacje w ramach pełnionej przez uczelnię misji społecznej. Podkreślano konieczność dokładanego zrozumienia, w jaki sposób uczelnie mogą efektywnie uczestniczyć w realizacji SDGs w ich codziennych działaniach.

Instytucje członkowskie BSRUN są aktywnie zaangażowane w działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju. Organizują różne wydarzenia, otwierają kursy i realizują projekty opierające się na kwestiach energetycznych, gospodarce o obiegu zamkniętym, zmianach klimatycznych, gospodarowaniu odpadami, recyklingu itd. Dziesięciu członków BSRUN (w tym Politechnika Gdańska) zostało sklasyfikowanych w rankingu THE Impact Rankings w kwietniu 2021 r. Seminarium miało na celu poznanie podejścia i wdrożonych strategii w zakresie celów zrównoważonego rozwoju na uczelniach. Prelegenci przedstawili rozwiązania wprowadzone na ich uniwersytetach oraz jak to wpłynęło na ich pozycję w rankingach.

Politechnikę Gdańską jako uczelnię badawczą, której działania skupione są wokół priorytetowych obszarów badawczych związanych z celami zrównoważonego rozwoju, zaprezentował prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju. Realizacja projektów i zadań w ramach czterech centrów badawczych PG przyczynia się wydatnie do realizacji SDGs. Większość z nich znajduje odzwierciedlenie w co najmniej 11 celach zrównoważonego rozwoju na 17 zdefiniowanych. Jako uczelnia techniczna PG skupia się zwłaszcza na SDGs poświęconych innowacjom i przemysłowi. W najnowszej, trzeciej edycji THE Impact Rankings, Politechnika Gdańska została sklasyfikowana w rankingu ogólnym oraz w 8 rankingach indywidualnych SDGs. PG okazała się liderem wśród polskich uczelni w czterech obszarach: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura; Działania w dziedzinie klimatu; Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz Pokój, sprawiedliwości i silne instytucje.

Przypomnijmy, że w marcu odbyło się seminarium BSRUN nt. akademików.

146 wyświetleń