Informacje | Politechnika Gdańska

Treść strony

Informacje

Biuro Kanclerza

Zakres zadań Biura Kanclerza:

 • prowadzi obsługę administracyjno-biurową kanclerza i zastępców
 • prowadzi ewidencję korespondencji, terminarz spraw, zebrań i spotkań Kanclerza oraz zastępców
 • prowadzi ewidencję gruntów należących do Politechniki Gdańskiej
 • przekazuje do realizacji decyzje i polecenia Kanclerza i zastępców

Kanclerz

Jednostki podległe kanclerzowi:

Kompetencje:

 • organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy administracji centralnej i jednostek uczelnianych, w tym w zakresie wykonywania przez nie poleceń zawartych w wewnętrznych aktach normatywnych uczelni, tj. uchwałach senatu, zarządzeniach i pismach okólnych rektora
 • przygotowanie projektów zasad zarządzania majątkiem uczelni
 • podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie i właściwe wykorzystanie majątku uczelni oraz jego powiększanie i rozwój
 • nadzorowanie realizacji zakupów środków trwałych i obrotowych, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa
 • nadzór nad planowaniem i realizacją działalności inwestycyjno-remontowej uczelni
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania remontów i inwestycji oraz nadzór nad przygotowaniem wniosków o ich dofinansowanie
 • nadzór nad realizacją zaopatrzenia uczelni w wyposażenie niezbędne do jej funkcjonowania
 • kontrolowanie prawidłowości działań wszystkich jednostek uczelni w zakresie związanym z gospodarką, mieniem i finansami uczelni oraz kierowanie do rektora stosownych wniosków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
 • występowanie w imieniu uczelni – na podstawie udzielonego przez rektora pełnomocnictwa – w sprawach dotyczących zamówień publicznych, a także zatwierdzanie dokumentów związanych z realizacją procedury zamówień publicznych
 • zatwierdzanie – na podstawie udzielonego przez rektora pełnomocnictwa – dokumentów powodujących realizację świadczeń finansowych uczelni
 • współpraca w podejmowaniu decyzji z rektorem i prorektorami
 • współpraca z administracją wydziałów i koordynowanie działań ogólnouczelnianych
 • nadzorowanie opracowania dokumentacji inwestycyjnej i remontowej
 • kierowanie działalnością uczelni w zakresie gospodarki remontowej i energetycznej
 • sprawowanie kontroli nad prowadzonymi przez uczelnię inwestycjami budowlanymi
 • organizowanie współpracy uczelni z przedsiębiorstwami zapewniającej realizację potrzeb remontowych i konserwacyjnych w trybie wykonawstwa zleconego
 • nadzór nad opracowywaniem, opiniowaniem i realizacją planów remontów

Zastępca kanclerza ds. infrastruktury

Jednostki podległe:

Zastępca kanclerza ds. informatycznych

Jednostki podległe:

Kwestor, zastępca kanclerza ds. finansowych

Jednostki podległe:

Konsultacje z Kanclerzem

Kanclerz Politechniki Gdańskiej,
p. Mariusz Miler,
zaprasza wszystkich pracowników Uczelni na konsultacje, 
w każdy piątek, w godz. 10-14
(po wcześniejszym umówieniu się
w Biurze Kanclerza).

Telefon: 58 347 1744
e-mail: biuro.kanclerza@pg.edu.pl