W Biurze Rektora zajmujemy się następującymi sprawami:

1)    bezpośrednią i pełną  współpracą z rektorem i prorektorami w zakresie wszystkich czynności związanych z zewnętrzną i wewnętrzną działalnością władz Uczelni;
2)    obsługą organizacyjną i biurową sekretariatów rektora i prorektorów, w tym m.in.:
        a)    prowadzeniem i nadzorem nad bieżącym funkcjonowaniem rektoratu i prorektoratów,
        b)    koordynowaniem, organizowaniem i obsługą spotkań, zebrań oraz podróży rektora i prorektorów,
        c)    zapewnieniem płynnego obiegu informacji w zakresie spraw objętych nadzorem rektora i prorektorów;
3)    przygotowywaniem aktów wewnętrznych Uczelni (zarządzeń rektora, pism okólnych rektora oraz kanclerza);
4)    koordynowaniem obiegu projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez rektora;
5)    przygotowywaniem pełnomocnictw i upoważnień nadawanych przez rektora;
6)    obsługą kancelaryjną i organizacyjną posiedzeń senatu:
        a)    wysyłaniem zawiadomień wraz z materiałami na posiedzenia senatu,
        b)    przygotowaniem merytorycznym i protokołowaniem posiedzeń senatu,
        c)    prowadzeniem rejestru i przygotowywaniem uchwał senatu;
7)    obsługa kancelaryjna i organizacyjna rady uczelni:
        a)    wysyłaniem zawiadomień wraz z materiałami na posiedzenia rady,
        b)    przygotowaniem merytorycznym i protokołowaniem posiedzeń rady,
        c)    prowadzeniem rejestru i przygotowywaniem uchwał rady,
        d)    zapewnieniem płynnego obiegu informacji pomiędzy członkami rady a wspólnotą Uczelni;
8)    obsługą administracyjną Uczelnianej Komisji Wyborczej, rzecznika dyscyplinarnego  ds. nauczycieli akademickich, komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich;

9)    obsługą cyklicznych spotkań władz Uczelni, kolegium rektorskiego, komisji i zespołów nadzorowanych przez rektora i prorektorów;
10)    przyjmowaniem oraz prowadzeniem ewidencji oświadczeń lustracyjnych osób podlegających obowiązkowi lustracji;
11)    organizacją oraz bezpośrednią obsługą centralnych uroczystości uczelnianych (inauguracja, Święto Uczelni, uroczyste posiedzenia senatu, uroczyste                     podpisania umów itp.);
12)    prowadzeniem Księgi kontroli zewnętrznych Politechniki Gdańskiej;
13)    prowadzeniem rejestrów: 
         a)    zarządzeń rektora, pism okólnych rektora, pism okólnych kanclerza,
         b)    upoważnień i pełnomocnictw rektora,
         c)    umów o współpracy Uczelni z podmiotami zewnętrznymi,
         d)    organizacji zewnętrznych, do których Uczelnia odprowadza składki członkowskie,
         e)    nadanych tytułów doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej,
          f)    przyznanych tytułów Honorowy Profesor Politechniki Gdańskiej,
         g)    przyznanych tytułów profesor emeritus Politechniki Gdańskiej,
         h)    przyznanych Medali za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej,
          i)    przyznanych Medali pamiątkowych Politechniki Gdańskiej i Medali Honorowy profesor emeritus Politechniki Gdańskiej,
          j)    przyznanych Złotych Odznak Absolwenta Politechniki Gdańskiej itp.;
14)    aktualizacją danych dot. władz oraz struktury organizacyjnej Politechniki Gdańskiej na stronie internetowej Uczelni;
15)    współpracą ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Uczelni.