Zadania | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zadania

Do zadań Biura Rektora należy:

1)    bezpośrednia i pełna  współpraca z rektorem i prorektorami w zakresie wszystkich czynności związanych z zewnętrzną i wewnętrzną działalnością władz Uczelni;
2)    obsługa organizacyjna i biurowa sekretariatów rektora i prorektorów, w tym m.in.:
        a)    prowadzenie i nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem rektoratu i prorektoratów;
        b)    koordynowanie, organizowanie i obsługa spotkań, zebrań oraz podróży rektora i prorektorów;
        c)    zapewnienie płynnego obiegu informacji w zakresie spraw objętych nadzorem rektora i prorektorów.
3)    przygotowywanie aktów wewnętrznych Uczelni (zarządzeń rektora, pism okólnych rektora oraz kanclerza);
4)    koordynowanie obiegu projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez rektora;
5)    przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień nadawanych przez rektora;
6)    obsługa kancelaryjna i organizacyjna posiedzeń senatu:
        a)    wysyłanie zawiadomień wraz z materiałami na posiedzenia senatu;
        b)    przygotowanie merytoryczne i protokołowanie posiedzeń senatu;
        c)    prowadzenie rejestru i przygotowywanie uchwał senatu.
7)    obsługa kancelaryjna i organizacyjna rady uczelni:
        a)    wysyłanie zawiadomień wraz z materiałami na posiedzenia rady;
        b)    przygotowanie merytoryczne i protokołowanie posiedzeń rady;
        c)    prowadzenie rejestru i przygotowywanie uchwał rady;
        d)    zapewnienie płynnego obiegu informacji pomiędzy członkami rady a wspólnotą Uczelni.
8)    obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji Wyborczej, rzecznika dyscyplinarnego  ds. nauczycieli akademickich, komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich;
9)    obsługa cyklicznych spotkań władz Uczelni, kolegium rektorskiego, komisji i zespołów nadzorowanych przez rektora i prorektorów;
10)  przyjmowanie oraz prowadzenie ewidencji oświadczeń lustracyjnych osób podlegających obowiązkowi lustracji;
11)  organizacja oraz bezpośrednia obsługa centralnych uroczystości uczelnianych (inauguracja, Święto Uczelni, uroczyste posiedzenia senatu, uroczyste                     podpisania umów itp.);
12)  prowadzenie Księgi kontroli zewnętrznych Politechniki Gdańskiej;
13)  prowadzenie rejestrów: 
       a)    zarządzeń rektora, pism okólnych rektora, pism okólnych kanclerza; 
       b)    upoważnień i pełnomocnictw rektora;
       c)    umów o współpracy Uczelni z podmiotami zewnętrznymi;
       d)    organizacji zewnętrznych, do których Uczelnia odprowadza składki członkowskie; 
       e)    nadanych tytułów doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej;
       f)    przyznanych tytułów Honorowy Profesor Politechniki Gdańskiej;
       g)    przyznanych tytułów profesor emeritus Politechniki Gdańskiej;
       h)    przyznanych Medali za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej; 
        i)    przyznanych Medali pamiątkowych Politechniki Gdańskiej i Medali Honorowy profesor emeritus Politechniki Gdańskiej;
        j)    przyznanych Złotych Odznak Absolwenta Politechniki Gdańskiej, itp.
14)    aktualizacja danych dot. władz oraz struktury organizacyjnej Politechniki Gdańskiej na stronie internetowej Uczelni;
15)    współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Uczelni.