Konkursy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konkursy

 

Konkurs o Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Kategorie wnioskowania

 • wyróżniająca się rozprawa doktorska,
 • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej
Szczegóły dot. wnioskowania

Kto wnioskuje

 • Rektor
 • wymagana opinia Senatu PG o zasadności wystąpienia z wnioskiem

Termin składania wniosku

 • 30 kwietnia
 • tylko w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Podstawa prawna

  Konkursy o nagrody ministra właściwego ds. nauki

  Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

  Kategoria nagrody

  a) prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
  – nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub
  – nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,

  b) prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,

  c) prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,

  d) kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,

  e) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych.

  Szczegóły dot. wnioskowania

  Liczą się osiągnięcia uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku

  Kto wnioskuje

  • na wniosek Rektora
  • wymagana opinia Senatu PG o zasadności wystąpienia z wnioskiem
  • jeden kandydat lub grupa osób

  Termin składania wniosku

  • 15.07. elektronicznie - ePUAP
  • dokumentacja powinna być złożona do Działu Spraw Naukowych w terminie określonym oddzielnym pismem

  Podstawa prawna

   Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej

   Kategoria nagrody

   a) aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,

   b) aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,

   c) prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju,

   d) autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.

   Szczegóły dot. wnioskowania

   Liczą się osiągnięcia uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku

   Kto wnioskuje

   • na wniosek Rektora
   • wymagana opinia Senatu PG o zasadności wystąpienia z wnioskiem
   • jeden kandydat lub grupa osób

   Termin składania wniosku

   • 15.07. elektronicznie - ePUAP
   • dokumentacja powinna być złożona do Działu Spraw Naukowych w terminie określonym oddzielnym pismem

   Podstawa prawna

    Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej

    Kategoria nagrody

    a) praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,

    b) komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,

    c) wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.

    Szczegóły dot. wnioskowania

    Liczą się osiągnięcia uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku

    Kto wnioskuje

    • na wniosek Rektora
    • wymagana opinia Senatu PG o zasadności wystąpienia z wnioskiem
    • jeden kandydat lub grupa osób

    Termin składania wniosku

    • 15.07. elektronicznie - ePUAP
    • dokumentacja powinna być złożona do Działu Spraw Naukowych w terminie określonym oddzielnym pismem

    Podstawa prawna

     Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej

     Kategoria nagrody

     a) rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,

     b) rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:
     – prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,
     – opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu lub kraju,

     c) efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności osiągnięcie poprawy jego gospodarki finansowej (uczelnia).

     Szczegóły dot. wnioskowania

     Liczą się osiągnięcia uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku

     Kto wnioskuje

     • na wniosek Rektora
     • wymagana opinia Senatu PG o zasadności wystąpienia z wnioskiem
     • jeden kandydat dla osiągnięć w pkt. a i b oraz jeden kandydat dla osiągnięć w pkt. c

     Termin składania wniosku

     • 15.07. elektronicznie - ePUAP
     • dokumentacja powinna być złożona do Działu Spraw Naukowych w terminie określonym oddzielnym pismem

     Podstawa prawna

      Nagroda za całokształt dorobku

      Kategoria nagrody: kandydat do nagrody powinien posiadać nie krótszy niż 20 lat okres zatrudnienia w uczelniach

      Szczegóły dot. wnioskowania

      Kto wnioskuje

      • na wniosek Rektora
      • wymagana opinia Senatu PG o zasadności wystąpienia z wnioskiem
      • jeden kandydat

      Termin składania wniosku

      • 15.07. elektronicznie - ePUAP
      • dokumentacja powinna być złożona do Działu Spraw Naukowych w terminie określonym oddzielnym pismem

      Podstawa prawna