Popularyzacja nauki | Politechnika Gdańska

Treść strony

Popularyzacja nauki

Złączone ręce

Społeczna odpowiedzialność nauki

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Moduły programu
Popularyzacja nauki i promocja sportu

Moduł wspierania realizacji projektów polegających na:

  • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  • organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
  • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  • organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki.
Wsparcie dla bibliotek naukowych
Moduł wspierania realizacji projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Nabór wniosków ogłaszany jest raz do roku i prowadzony w systemie OSF. Politechnika Gdańska w ramach każdego z modułów może złożyć maksymalnie 5 wniosków.

Wsparcie konferencji

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Moduły programu
Wsparcie konferencji naukowych
Moduł wspierania realizacji projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych.
Wsparcie monografii naukowych
Moduł wspierania realizacji projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Kontakt ws. wnioskowania do programów

tel.: +48 58 348 66 49
e-mail: malgorzata.makowiecka@pg.edu.pl