Organizacje i Koła Naukowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Organizacje i Koła Naukowe

Zasady rejestracji, działania, finansowania oraz rozwiązywania organizacji studenckich i kół naukowych na Politechnice Gdańskiej określa Regulamin rejestracji i funkcjonowania organizacji uczelnianych Politechniki Gdańskiej.

Jednym z  wymogów regulaminu jest konieczność składania półrocznych sprawozdań z działalności organizacji wraz z rozliczeniem ze środków materialnych.
Sprawozdanie do rektora należy składać za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich (Bratniak, pok. 211) zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do regulaminu.

Terminy składania sprawozdań:
1. do 15 lipca – dotyczy działalności oraz wydatkowanych środków w pierwszej połowie roku kalendarzowego tj. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br.;
2. do 15 stycznia – dotyczy działalności oraz wydatkowanych środków w drugiej połowie roku kalendarzowego tj. w okresie od 1 lipca do 30 grudnia roku poprzedniego.

Akceptacja sprawozdania oraz rozliczenia z przyznanych środków materialnych przez organ przyznający jest warunkiem możliwości ubiegania się o kolejne środki materialne na działalność organizacji

Stowarzyszenia wpisane do ewidencji stowarzyszeń działających na PG zobowiązane są do składania sprawozdań merytorycznych z działalności (Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu) i planu pracy.