Studia dla cudzoziemców Studia dla cudzoziemców

 

Na Politechnice Gdańskiej cudzoziemcy mogą studiować:

 

 • na warunkach takich jak Polacy to znaczy: obywatele krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii oraz posiadacze Karty Polaka, posiadający świadectwa upoważniające do podjęcia studiów uniwersyteckich w krajach wydania tych świadectw, którzy złożą odpowiednie dokumenty i poddadzą się procedurze kwalifikacyjnej.
   

Kontakt:
tel.: (58) 348 67 00, rekrutacja@pg.edu.pl, www.pg.edu.pl/rekrutacja

 
 • na podstawie skierowania wydanego przez NAWA,
   
 • na podstawie zgłoszenia,
   
 • na warunkach odpłatności.
   

Kontakt:
studygut@pg.edu.pl

 

Osoby chcące podjąć naukę na Politechnice Gdańskiej  w ramach programów wymiany międzynarodowej powinny skontaktować się z Działem Międzynarodowej Współpracy Akademickiej ( international@pg.edu.pl )

 

 

Akty prawne:

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej (Dz. U. 2018 poz. 1835)

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 29/2018 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2016 z 29 lipca 2016 roku w sprawie wysokości opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cucdzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Politechnice Gdańskiej zmienionego Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 14/2017 z 16 sierpnia 2017 roku.

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 14/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2016 z 29 lipca 2016 roku w sprawie wysokości opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Politechnice Gdańskiej.

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Politechnice Gdańskiej.

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2007 z 25 czerwca 2007 roku w sprawie: procedur przekazywania informacji dotyczących przebiegu studiów na Politechnice Gdańskiej