Studia dla cudzoziemców Studia dla cudzoziemców

 

Na Politechnice Gdańskiej cudzoziemcy mogą studiować:

 

–  na warunkach takich jak Polacy to znaczy: obywatele krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii oraz posiadacze Karty Polaka, posiadający świadectwa upoważniające do podjęcia studiów uniwersyteckich w krajach wydania tych świadectw, którzy złożą odpowiednie dokumenty i poddadzą się procedurze kwalifikacyjnej.

 

– na podstawie skierowania wydanego przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej – o skierowanie takie można się ubiegać przez polskie placówki dyplomatyczne w kraju pochodzenia kandydata.

 

–  na podstawie zgłoszenia, na warunkach odpłatności kontakt: studygut@pg.edu.pl

 

Kontakt:
tel.: (58) 348 67 00, rekrutacja@pg.edu.pl , www.pg.edu.pl/rekrutacja

 

Osoby chcące podjąć naukę na Politechnice Gdańskiej  w ramach programów wymiany międzynarodowej powinny skontaktować się z Działem Międzynarodowej Współpracy Akademickiej ( international@pg.edu.pl )

 

Akty prawne:

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2009 nr 176 poz. 1365)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2006 nr 190 poz. 1406)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów (Dz. U. 2015 poz. 1284)

 

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) dla osób polskiego pochodzenia/narodowości polskiej

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 29/2018 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2016 z 29 lipca 2016 roku w sprawie wysokości opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cucdzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Politechnice Gdańskiej zmienionego Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 14/2017 z 16 sierpnia 2017 roku.

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 14/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2016 z 29 lipca 2016 roku w sprawie wysokości opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Politechnice Gdańskiej.

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Politechnice Gdańskiej.

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2007 z 25 czerwca 2007 roku w sprawie: procedur przekazywania informacji dotyczących przebiegu studiów na Politechnice Gdańskiej