Współpraca międzynarodowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Współpraca międzynarodowa

ludzie

Istotą naukowej współpracy są kontakty międzynarodowe umożliwiające wymianę wiedzy w środowiskach zaangażowanych w rozwój określonych dyscyplin, jak również umożliwiające dostęp do narzędzi, materiałów badawczych i laboratoriów na optymalnym poziomie jakości badań. Tym samym nieodzowne są możliwości finansowego wspierania mobilności i  międzynarodowej współpracy na gruncie UE, np.   

COST - Europejski program współpracy międzynarodowej 

COST jest strukturą organizacyjną (The European Cooperation in Science and Technologyfinansowo wspierającą międzynarodową współpracę w Europie i z krajami sąsiadującymi na gruncie badań naukowych. W ramach podejmowanych działań, tzw. akcji COST, na cztery lata zawierane są sieci naukowe celem wspólnego poszukiwania rozwiązań dla podjętego problemu badawczego i ich popularyzacji w środowisku międzynarodowym: organizacja spotkań, szkoleń, krótkoterminowych inicjatyw promujących naukową współpracę w skali globalnej.  

Programy im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Granty dostarczane w ramach programów Marii Skłodowskiej-Curie są dostępne dla badaczy na różnych etapach ich ścieżki kariery naukowej – od doktorantów do naukowców prowadzących bardziej zaawansowane badania. Wsparcie zachęca do nabywania doświadczenia naukowego w ramach pracy zagranicznej, zachęca do współpracy i dzielenia się wiedzą pomiędzy różnymi sektorami przedsiębiorczymi oraz w różnych dyscyplinach naukowych, które prowadziłyby do korzyści ekonomicznych w Europie. Ta inicjatywa grantowa wspiera także działania, które przełamują bariery powstałe na styku współpracy środowiska akademickiego, przemysłu i biznesu, a także popularyzuje naukę w wymiarze szerszego odbioru publicznego.  

ERC - European Research Council

ERC jest programem wsparcia finansowego, który koncentruje się na nowatorskim potencjale badawczym i oddolnych inicjatywach naukowych. Celem tej inicjatywy jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, podwyższanie statusu i rozpoznawalności pionierskich badań w Europie, które niosą znamiona rozwoju znaczącego dla przyszłości.

Inne możliwości współpracy międzynarodowej

Ponadto pracownicy Politechniki Gdańskiej mają doświadczenie we współpracy międzynarodowej uczestnicząc m.in. w sieciach naukowych oraz konsorcjach naukowo-przemysłowych, np.