Przeciwdziałanie korupcji | Politechnika Gdańska

Treść strony

Przeciwdziałanie korupcji

Informacje dotyczące przepisów

6 stycznia 2018 r., na mocy uchwały Nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 12) ustanowiony został Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020. 

Uchwała Nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020

Zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania RPPK na lata 2018-2020

Regulamin Prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 (pdf, 1 MB)

Plan realizacji zadań i działań RPPK na lata 2018-2020 (pdf, 1.05 MB)

Sprawozdanie końcowe z realizacji RPPK na lata 2018-2020 (pdf, 1.54 MB)

W RPPK na lata 2018–2020 jako cel główny Centralne Biuro Antykorupcyjne wskazało realne ograniczenie przestępczości korupcyjnej w kraju i podniesienie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym.

Na potrzeby Programu jako cele szczegółowe zdefiniowano:

  • wzmocnienie działań prewencyjnych i edukacyjnych;
  • doskonalenie mechanizmów monitorowania zagrożeń korupcyjnych oraz monitorowanie regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej;
  • zintensyfikowanie współdziałania i koordynacji działań pomiędzy organami ścigania.

Cele te pozostają spójne z celem szczegółowym zdefiniowanym w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, tj. zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego jako warunku rozwoju kraju. Podjęte w związku z jego realizacją skuteczne działania mają ograniczyć zjawiska wyjątkowo szkodliwe dla funkcjonowania Państwa, w tym m.in. przestępczość korupcyjną, jak również mają być odpowiedzią na wyraźne oczekiwania społeczne.


Podstawowe pojęcia, definicje związane z korupcją

[Źródło: opracowano na podstawie: M. Wnuk, Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prawnego, wyd. Forum Media Polska Sp. z o.o., Poznań 2017]


Korupcja to nadużycie powierzonej władzy dla uzyskania nienależnych osobistych korzyści. Ustawa o CBA podaje, kiedy nienależna korzyść nosi znamiona przestępstwa (Art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz. U. z 2016 r., poz. 1310 z późn. zm.).

Nienależne korzyści – przeciwieństwo korzyści należnej, czyli takiej wynikającej np. z umowy o pracę zawartej z pracodawcą, czy przepisami regulującymi stosunek pracy (np. nagroda, podwyżka, służbowy samochód komórka itp.). Nienależne korzyści mogą być majątkowe lub osobiste, uzyskane dla siebie lub kogoś innego.

Kto odpowiada?

Po stronie przyjmującej osoba pełniąca funkcję publiczną.

Po stronie wręczającej – każdy.

Co jest karane?

Zarówno wręczenie, jak i przyjęcie nienależnej korzyści w zamian za działanie lub jego zaniechanie. Przestępstwem jest już proponowanie korzyści, czy też jej żądanie (nawet jeżeli funkcjonariusz publiczny jej nie przyjął lub interesant nie wręczył).

Konflikt interesów – konflikt między interesem prywatnym (osobistym, rodzinnym) a publicznym. Występuje, gdy wykonywane czynności służbowe mogą wpływać na interes prywatny pracownika. Z konfliktem interesów pracownicy mogą spotykać się dość często podczas wykonywania swoich obowiązków. Znacznie częściej niż z tzw. twardą korupcją. Burzy on zasady bezstronności i bezinteresowności, które powinny cechować funkcjonariusz publicznych.

 

Materiały i szkolenia poświęcone przeciwdziałaniu korupcji:


Serwis informacyjno-edukacyjny poświęcony tematyce  korupcji i jej przeciwdziałaniu - www.antykorupcja.gov.pl

Platforma szkoleniowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Platforma e-learning CBA

Wydawnictwa CBA - materiały