Sprawy socjalne - informacje

Komisja socjalna SDPG zajmuje się:

  • przydziałem miejsc w akademiku doktoranckim DS12
  • stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
  • stypendium socjalnym dla doktorantów
  • stypendium specjalnym dla doktorantów
  • zapomogami losowymi dla doktorantów

 

Treść z SDPG pomoc materialna.

Stypendia z funduszu stypendialnego

Aktualne informacje dotyczące świadczeń z funduszu stypendialnego, w tym nowy Regulamin, można znaleźć na stronach Działu Spraw Studenckich oraz Komisji Stypendialnej (terminy dyzurów).

Wszystkie wnioski, także o stypendium Rektora, generowane są w systemie MojaPG.

Do pobierania stypendiów z funduszu uprawnieni są tylko doktoranci kształcący się na studiach doktoranckich.
Dyżury pełnią studenci - członkowie komisji, przyjmowane są także wnioski doktorantów. Specjalny dyżur dla doktorantów będzie w środę, 16.10 w godz. 8-10 i 12.20-13.30.

Stypendia na rok 2019/2020

Na stronie Działu Spraw Naukowych pojawiły się harmonogramy i informacje dotyczące przyznawania stypendiów doktoranckich i projakościowych.

Ponieważ lista czasopism 2019 została opublikowana dopiero w lipcu, czasopisma będą punktowane zgodnie ze "starą" listą. Ta sama zasada będzie dotyczyła stypendium rektora dla najlepszych doktorantów.

 Od najbliższego roku akademickiego stypendiami z Funduszu stypendialnego (rektora, socjalne, dla niepełnosprawnych i zapomogi) nie będzie się zajmować komisja samorządu doktorantów. Sprawy te będzie prowadzić Komisja stypendialna. Regulamin na rok 2019/2020 jeszcze nie został opublikowany.

Informacje te dotyczą tylko doktorantów na studiach doktoranckich.

Stypendia, zapomogi - wzory wniosków, wytyczne

Regulamin i załączniki

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest tu.

 

Od roku akademickiego 2017/2018 wnioski (z wyjątkiem wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów)  należy generować za pośrednictwem portalu mojapg.

 

Składanie kopii dokumentów:

Istnieje możliwość składania kopii dokumentów, jednak muszą być one potwierdzone z oryginałem. Potwierdzić zgodność z oryginałem można w trakcie składania wniosku, przedstawiając oryginał i kopię dokumentu.