punkty
Wysokość stypendium doktoranckiego
  • 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy
  • 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy

Stypendium doktoranckie wypłacane w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” jest wolne od podatku, jednak zgodnie z  ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych podlega oskładkowaniu ZUS, ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Obowiązek ubezpieczenia społecznego dotyczy także tych doktorantów, którzy są zatrudnieni (Art. 9 ust. 1 i ust. 9 ustawy), a jednoczesna umowa o pracę (lub wykonywanie zlecenia, czy pozarolnicza działalność) nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu bycia doktorantem. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne doktorantów stanowi kwota otrzymywanego stypendium doktoranckiego (miesięczna wysokość stypendium 3.450,00), gdzie wartości składek po stronie płatnika, czyli uczelni, wynoszą: składka emerytalna – 9,76%, składka rentowa – 6,5% i składka wypadkowa - 0,93%.

Ponadto w ramach programu możliwe jest dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta wdrożeniowego.