Równe traktowanie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Równe traktowanie

Równe traktowanie na Politechnice Gdańskiej

Równe traktowanie należy rozumieć zgodnie z art. 32 Konstytucji RP oraz art. 18 Kodeksu Pracy, które znalazły swoje odzwierciedlenie w przepisach wewnętrznych naszej Alma Mater (Statut PG, Regulamin pracyPlan Równości Płci dla Politechniki Gdańskiej). Oznacza to, że wszyscy na Politechnice Gdańskiej mają niezbywalne prawo do równego i sprawiedliwego traktowania. Nikt nie może być dyskryminowany w społeczeństwie akademickim z jakiejkolwiek przyczyny, m.in. z powodu płci, wieku, światopoglądu, orientacji seksualnej, statusu materialnego, różnorodności funkcjonalnej, rasy, narodowości, wyznania, pochodzenia oraz przynależności etnicznej, politycznej, stanu cywilnego, statusu rodzicielskiego itp.

Strategia PG w zakresie równego traktowania

Do kogo należy skierować sprawy związane z dyskryminacją?

Organy uczelniane bezpośrednio zaangażowane w kwestii równego traktowania na PG

Podstawa prawna

Przydatne adresy