Administracja centralna dzieli się na piony podległe rektorowi, prorektorom oraz kanclerzowi. 

Przyporządkowanie poszczególnych działów administracji wynika z kompetencji poszczególnych przedstawicieli władz uczelni, które określa Regulamin organizacyjny Politechniki Gdańskiej (ZR 24/2022).

Pion rektora
Pion organizacyjny
Pion nauki
Pion umiędzynarodowienia i innowacji
Pion kształcenia
Pion spraw studenckich
Pion kanclerza