Akty prawne wewnątrzuczelniane


Uczelniane Komisje i Zespoły działające na rzecz systemu jakości kształcenia

Regulaminy studiów i powiązane

Regulamin studiów  (I i II st.)

Uchwała Senatu PG nr 107/2021/XXV z 21 kwietnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej
- OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Uchwała Senatu PG nr 436/2020/XXIV z 11 marca 2020 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej
- OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Uchwała Senatu PG nr 295/2019/XXIV z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej
- OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
Uchwała Senatu PG nr 55/2017/XXIV z 15 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej
- OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
Regulamin studiów doktoranckich

Uchwała Senatu PG nr 66/2017/XXIV z 19 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej
- OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Regulamin szkoły doktorskiej Uchwała Senatu PG nr 449/2020/XXIV z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021
- OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021
Regulamin studiów podyplomowych, kursów i szkoleń

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 50/2020 z 23 lipca 2020 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 17/2019 z 10 czerwca 2019 r. w sprawie: Regulaminu studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych na Politechnice Gdańskiej oraz przyjęcia jego wersji anglojęzycznej

Akty prawne PG, opracowane przez UKZJK (wykaz aktów w odwrotnej kolejności chronologicznej)

Hospitacje

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 11/2022 z 11 lutego 2022 r. w sprawie: określenia zasad prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na studiach wyższych i podyplomowych oraz wprowadzenia wzorów formularzy ramowego planu hospitacji i protokołu hospitacji

 

Zarządzenie Rektora PG nr 20/2022 z 23 marca 2022 r. sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Rektora PG nr 10/2022 z 11 lutego 2022 r. w sprawie: określenia zasad dokonywanej przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem oraz wprowadzenia wzorów formularzy ankiety oceny nauczyciela akademickiego dokonywanej przez studentów i doktorantów oraz Zarządzeniu Rektora PG nr 11/2022 z 11 lutego 2022 r. w sprawie: określenia zasad prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na studiach wyższych i podyplomowych oraz wprowadzenia wzorów formularzy ramowego planu hospitacji i protokołu hospitacji.

Ankieta oceny nauczyciela

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 10/2022 z 11 lutego 2022 r. w sprawie: określenia zasad dokonywanej przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem oraz wprowadzenia wzorów formularzy ankiety oceny nauczyciela akademickiego dokonywanej przez studentów i doktorantów

 

Zarządzenie Rektora PG nr 20/2022 z 23 marca 2022 r. sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Rektora PG nr 10/2022 z 11 lutego 2022 r. w sprawie: określenia zasad dokonywanej przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem oraz wprowadzenia wzorów formularzy ankiety oceny nauczyciela akademickiego dokonywanej przez studentów i doktorantów oraz Zarządzeniu Rektora PG nr 11/2022 z 11 lutego 2022 r. w sprawie: określenia zasad prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na studiach wyższych i podyplomowych oraz wprowadzenia wzorów formularzy ramowego planu hospitacji i protokołu hospitacji.

Wzory stron tytułowych prac dyplomowych, oświadczeń dotyczących prac dyplomowych i protokołów egzaminów dyplomowych

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 70/2020 z 15 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów stron tytułowych prac dyplomowych, oświadczeń dotyczących prac dyplomowych i protokołów egzaminów dyplomowych

Weryfikacja JSA

Pismo Okólne Rektora PG nr 23/2019 z 1 lipca 2019 r. w spr. weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych

Uczelniany System Jakości Kształcenia

Uchwała Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. wprowadzającej Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej

Ankietyzacja procesu kształcenia (ocena przedmiotu/modułu, studiów doktoranckich i podyplomowych)

Zarządzenie Rektora PG nr 15/2015 z 22 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu prowadzenia badań ankietowych i wzorów ankiet ewaluacyjnych dotyczących procesu kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich oraz studiach podyplomowych na Politechnice Gdańskiej

Księgi Jakości Kształcenia

Zarządzenie Rektora PG nr 31/2014 z 2 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia cyfrowej Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, cyfrowych Ksiąg Jakości Kształcenia na wydziałach Politechniki Gdańskiej, cyfrowych Ksiąg Jakości Kształcenia w centrach dydaktycznych Politechniki Gdańskiej

Monitorowanie losów absolwentów

Zarządzenie Rektora PG nr 10/2013 z 20 marca 2013 r. w sprawie: zasad monitorowania karier zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej

Akty prawne PG, powstałe lub zmodyfikowane na wniosek UKZJK lub zgłoszonych potrzeb zmian

Wzór umowy o organizację praktyk zawodowych Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 33/2021 z 25 maja 2021 r. w sprawie: wprowadzenia wzoru umowy o organizację praktyk zawodowych studentów Politechniki Gdańskiej
Wygaszenie Regulaminu praktyk Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2021 z 16 lutego 2021 r. w sprawie: utraty mocy Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2011 z 28 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu odbywania praktyk zawodowych Politechniki Gdańskiej
Koorydnatorzy ds. e-learningu

Pismo okólne Rektora PG nr 57/2021 z 7 grudnia 2021 r. w sprawie: w sprawie: zmian w składzie koordynatorów ds. e-learningu

UKZJK

Pismo okólne Rektora PG nr 15/2022 z 14 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

ECTS

Pismo okólne Rektora PG nr 16/2022 z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmian w składzie Zespołów ds.: programów studiów i katalogu ECTS.

E-recenzje prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora PG nr 28/2019 z 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów oceny prac i projektów dyplomowych, realizowanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej oraz utraty mocy załączników nr 4/1–4/8 do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej.

Karty kursu i przedmiotu w katalogu ECTS

Zarządzenie Rektora PG nr 26/2019 z 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zaktualizowanych wzorów kart kursu kierunku studiów i kart przedmiotu w katalogu ECTS.

Wytyczne dla autorów prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora PG nr 22/2018 z 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dla autorów prac dyplomowych i projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej, pisanych w języku polskim i angielskim.

Strony tytułowe rozpraw doktorskich

Zarządzenie Rektora PG nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej oraz zasad udostępniania i gromadzenia rozpraw doktorskich, których obrona odbywa się na Politechnice Gdańskiej.

Archiwum aktów UKZJK (wykaz aktów w odwrotnej kolejności chronologicznej)

2022

Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 6/2022 z 8 lutego 2022 r. w sprawie: zmian w składzie Zespołu ds. katalogu ECTS

Pismo okólne Rektora PG nr 1/2022 z 11 stycznia 2022 r. w sprawie: zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

2021

Pismo okólne Rektora PG nr 52/2021 z 10 listopada 2021 r. w sprawie: zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz w Zespole ds. Katalogu ECTS

Pismo okólne Rektora PG nr 25/2021 z 23 kwietnia 2021 r. w sprawie: uchylenia decyzji o połączeniu Zespołów ds.: programów studiów i katalogu ECTS w jeden Zespół ds. programów studiów i katalogu ECTS, ponownego powołania odrębnych zespołów: Zespołu ds. programu studiów oraz Zespołu ds. katalogu ECTS oraz określenia składów i ustalenia zakresów odpowiedzialności ww. Zespołów

Pismo okólne Rektora PG nr 14/2021 z 2 marca 2021 r. w sprawie: zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz połączenia Zespołów ds.: programów studiów i katalogu ECTS w Zespół ds. programów studiów i katalogu ECTS

Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 1/2021 z 14 stycznia 2021 r. w sprawie: zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Zespołu Redakcyjnego „Pisma PG” i Zespołu ds. Politechniki Otwartej

2020
Pismo okólne Rektora PG nr 48/2020 z 12 października 2020 r. w sprawie: powołania koordynatorów ds. e-learning

Pismo okólne Rektora PG nr 44/2020 z 1 października 2020 r. w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich, Rektorskiej Komisji ds. Orderów i Odznaczeń oraz Medalu KEN, Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa PG, Zespołu Redakcyjnego „Pisma PG”, Rektorskiej Komisji ds. Efektywności Naukowej, Komisji Konkursowej o stypendia dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia I i II stopnia na Politechnice Gdańskiej, na kadencję 2020-2024

Pismo okólne Rektora PG nr 2/2020 z 13 stycznia 2020 r. w sprawie: zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
2019

Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2019 z 12 listopada 2019 r. w sprawie: zmian w składzie osobowym Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Komisji ds. umiędzynarodowienia, Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich, Rektorskiej Komisji ds. Orderów i Odznaczeń oraz Medalu KEN, Zespole ds. informatyzacji

2018
Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 39/2018 z 20 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów oświadczeń dotyczących prac i projektów dyplomowych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej oraz utraty mocy załączników nr 2/1–2/6 do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej i Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2018 z 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian we wzorach oświadczeń, stanowiących załączniki nr 2/1–2/6 do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r.
Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 31/2018 z 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w składzie osobowym Zespołu ds. programów studiów na Politechnice Gdańskiej, Zespołu ds. katalogu ECTS oraz Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zarządzenie Rektora PG nr 25/2018 z 5 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian we wzorach kart przedmiotu w katalogu ECTS, stanowiących załączniki nr 3 i 4 do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2017 z 11 maja 2017 r.

Zarządzenie Rektora PG nr 17/2018 z 17 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian we wzorach oświadczeń, stanowiących załączniki nr 2/1–2/6 do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej

Pisma Okólne Rektora PG nr 3/2018 z 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

2017
Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 24/2017 z 17 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian we wzorach protokołów egzaminów dyplomowych, wprowadzonych Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej
Uchwała Senatu PG nr 88/2017/XXIV z 21 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej

Zarządzenie Rektora nr 5/2017 z 11 maja 2017 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów karty kursu kierunku studiów i karty przedmiotu w katalogu ECTS

Pisma Okólne Rektora PG nr 2/2017 z 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

2016
Zarządzenie Rektora PG nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej
2015

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 31/2015 z 8 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Rektora PG nr 15/2014 z 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na PG – wprowadzenie anglojęzycznych wzorów: protokołów egzaminów dyplomowych i opinii na temat prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora PG nr 21/2015 z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Rektora PG nr 15/2014 z 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na PG

Zarządzenie Rektora PG nr 14/2015 z 22 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy ankiet oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz ankiety oceny nauczycieli akademickich przez studentów i doktorantów, a także ramowego planu hospitacji i protokołu hospitacji zajęć na Politechnice Gdańskiej

Pisma Okólne Rektora PG nr 2/2015 z 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

2014

Zarządzenie Rektora PG nr 49/2014 z 5 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej, pisanych w języku polskim i angielskim

Zarządzenie Rektora PG nr 45/2014 z 24 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2014 z 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej – uzupełnienie o wzory dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej realizowanych na międzywydziałowym kierunku „inżynieria biomedyczna”, w tym w ramach projektu POKL (umowa numer UDA – POKL 04.01.01 – 00-236/08-17)

Zarządzenie Rektora PG nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej

Zarządzenie Rektora PG nr 15/2014 z 24 marca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej

Pisma Okólne Rektora PG w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia nr: 
- 4/2014 z 12 lutego 2014 r.,
- 13/2014 z 7 maja 2014 r.

2013

Zarządzenie Rektora PG nr 31/2013 z 6 listopada 2013 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej

Zarządzenie Rektora PG nr 17/2013 z 11 czerwca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy ankiet oceny okresowej nauczycieli akademickich i oceny nauczycieli akademickich przez studentów i doktorantów oraz wzoru ramowego planu hospitacji i protokołu hospitacji zajęć, a także wprowadzenia zasad i trybu prowadzenia badań ankietowych i wzorów ankiet ewaluacyjnych dotyczących procesu kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich oraz studiach podyplomowych na Politechnice Gdańskiej

Pisma Okólne Rektora PG w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia nr: 
- 7/2013 z 28 stycznia 2013 r.,
- 12/2013 z 4 lutego 2013 r.,
- 20/2013 z 9 kwietnia 2013 r.,
- 36/2013 z 17 października 2013 r.

Pismo Okólne Rektora PG nr 25/2013 z 20 maja 2013 r. w sprawie: powołania Uczelnianego Koordynatora ds. ECTS w Politechnice Gdańskiej

Do 2012

Uchwała Senatu PG nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na PG (załącznik do uchwały zastąpiony załącznikiem do Uchwały Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r.)

Pisma Okólne Rektora PG nr 22/2012 z 8 listopada 2012 r. w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Pismo Okólne Rektora PG nr 18/2012 z 1 października 2012 r. w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zarządzenie Rektora PG nr 9/2004 z 26 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2022 r.