Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia


Regulaminy


Akty wewnętrzne PG, opracowane przez UKZJK

 1. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej.
 2. Zarządzenie Rektora PG nr 15/2013 z 10 czerwca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, Wydziałowych Ksiąg Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej oraz Ksiąg Jakości Kształcenia w Centrach Dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.
 3. Zarządzenie Rektora PG nr 10/2013 z 20 marca 2013 r. w sprawie: zasad monitorowania karier zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej.
 4. Zarządzenie Rektora PG nr 31/2013 z 6 listopada 2013 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej.
 5. Zarządzenie Rektora PG nr 15/2014 z 24 marca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej.
 6. Zarządzenie Rektora PG nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej.
 7. Zarządzenie Rektora PG nr 31/2014 z 2 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia cyfrowej Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, cyfrowych Ksiąg Jakości Kształcenia na wydziałach Politechniki Gdańskiej, cyfrowych Ksiąg Jakości Kształcenia w centrach dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.
 8. Zarządzenie Rektora PG nr 49/2014 z 5 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej, pisanych w języku polskim i angielskim.
 9. Zarządzenie Rektora PG nr 14/2015 z 22 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy ankiet oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz ankiety oceny nauczycieli akademickich przez studentów i doktorantów, a także ramowego planu hospitacji i protokołu hospitacji zajęć na Politechnice Gdańskiej.
 10. Zarządzenie Rektora PG nr 15/2015 z 22 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu prowadzenia badań ankietowych i wzorów ankiet ewaluacyjnych dotyczących procesu kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich oraz studiach podyplomowych na Politechnice Gdańskiej.
 11. Zarządzenie Rektora PG nr 21/2015 z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Rektora PG nr 15/2014 z 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na PG.
 12. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 31/2015 z 8 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Rektora PG nr 15/2014 z 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na PG – wprowadzenie anglojęzycznych wzorów: protokołów egzaminów dyplomowych i opinii na temat prac dyplomowych.
 13. Zarządzenie Rektora PG nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej.
 14. Uchwała Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. wprowadzającej Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej.

Akty wewnętrzne PG, powstałe lub zmodyfikowane na wniosek UKZJK lub zgłoszonych do UKZJK potrzeb zmian

 1. Uchwała Senatu PG nr 76/2013/XXIII z 20 marca 2013 r. w sprawie: Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej.
 2. Zarządzenie Rektora PG nr 17/2013 z 11 czerwca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy ankiet oceny okresowej nauczycieli akademickich i oceny nauczycieli akademickich przez studentów i doktorantów oraz wzoru ramowego planu hospitacji i protokołu hospitacji zajęć, a także wprowadzenia zasad i trybu prowadzenia badań ankietowych i wzorów ankiet ewaluacyjnych dotyczących procesu kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich oraz studiach podyplomowych na Politechnice Gdańskiej.
 3. Pismo Okólne Rektora PG nr 25/2013 z 20 maja 2013 r. w sprawie: powołania Uczelnianego Koordynatora ds. ECTS w Politechnice Gdańskiej.
 4. Pisma Okólne Rektora PG w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia: 
  - Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2012 z 8 listopada 2012 r.,
  - Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 7/2013 z 28 stycznia 2013 r.,
  - Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 4 lutego 2013 r.,
  - Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2013 z 9 kwietnia 2013 r.,
  - Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2013 z 17 października 2013 r.,
  - Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 4/2014 z 12 lutego 2014 r.,
  - Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2014 z 7 maja 2014 r.,
  - Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2015 z 19 stycznia 2015 r.,
  - Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2016 z 20 stycznia 2016 r.,
  - Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 28/2016 z 24 października 2016 r.,
  - Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2017 z 27 stycznia 2017 r.
  Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2018 z 23 stycznia 2018 r.
 5. Zarządzenie Rektora PG nr 45/2014 z 24 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2014 z 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej – uzupełnienie o wzory dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej realizowanych na międzywydziałowym kierunku „inżynieria biomedyczna”, w tym w ramach projektu POKL (umowa numer UDA – POKL 04.01.01 – 00-236/08-17).
 6. Zarządzenie Rektora PG nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej oraz zasad udostępniania i gromadzenia rozpraw doktorskich, których obrona odbywa się na Politechnice Gdańskiej.
 7. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2016 z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmian we wzorach kart przedmiotów w Katalogu ECTS ‒ wprowadzonych Zarządzeniem Rektora PG nr 18/2010 z 16 czerwca 2010 r., zmienionego Zarządzeniem Rektora PG nr 20/2012 z 19 lipca 2012 r.
 8. Wzór ankiety oceny nauczyciela akademickiego – załącznik nr 5 do Uchwały Senatu PG nr 88/2017/XXIV z 21 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej.
 9. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 24/2017 z 17 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian we wzorach protokołów egzaminów dyplomowych, wprowadzonych Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej.
 10. Zarządzenie Rektora PG nr 17/2018 z 17 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian we wzorach oświadczeń, stanowiących załączniki nr 2/1–2/6 do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 35/2016 z 14 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej.
 11. Zarządzenie Rektora PG nr 22/2018 z 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dla autorów prac dyplomowych i projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej, pisanych w języku polskim i angielskim.
 12. Zarządzenie Rektora PG nr 25/2018 z 5 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian we wzorach kart przedmiotu w katalogu ECTS, stanowiących załączniki nr 3 i 4 do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2017 z 11 maja 2017 r.

Inne dokumenty wewnątrzuczelniane, opracowane przez UKZJK

 1. Uczelniana Księga Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej.
 2. Procedury uczelniane.
   

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 05.07.2018 r.