Inwestycje aparaturowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Inwestycje aparaturowe

centra badawcze

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje związane z działalnością naukową obejmujące zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej albo infrastruktury informatycznej o wartości powyżej 500 000,00 zł.

Wnioski składa się w ramach naboru otwieranego w systemie OSF, w terminie do 31 lipca danego roku.

Wniosek zawiera:

  • dane wnioskodawcy
  • rodzaj inwestycji
  • nazwę i lokalizację inwestycji
  • zakres rzeczowy i opis inwestycji, obejmujące wskazanie, czy dotyczy ona zakupu, wytworzenia czy rozbudowy aparatury naukowo-badawczej albo infrastruktury informatycznej
  • wnioskowaną wysokość środków finansowych na realizację inwestycji
  • harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
  • źródła finansowania inwestycji, w tym wielkość środków własnych wnioskodawcy
  • uzasadnienie celowości realizacji inwestycji, a w przypadku inwestycji związanej z działalnością naukową – także jej znaczenia dla rozwoju nauki, innowacyjności i gospodarki wraz ze wskazaniem prac lub zadań, które będą realizowane przy wykorzystaniu finansowanej infrastruktury

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową