Kandydaci na studia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kandydaci na studia

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2021/2022 należy składać wyłącznie poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG w module Stypendia (dostęp będzie możliwy po ogłoszeniu listy ostatecznie przyjętych na studia tj. 28.07.2021 r.):

MojaPG → Student → Stypendia → Wnioskuj o świadczenie → Wnioskowanie o Dom Studencki, etap III

Za rozdział miejsc w tym etapie odpowiada Komisja Stypendialna.
Kryterium branym pod uwagę przy przyznawaniu miejsca jest odległość Politechniki Gdańskiej od miejsca zameldowania/zamieszkania studenta (km) - najkrótsza droga dojazdu samochodem od adresu „Politechnika Gdańska, Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk” do adresu zameldowania studenta, wpisanego w dane studenta na portalu MojaPG. W przypadku braku adresu zameldowania dopuszczalne jest zastosowanie adresu zamieszkania, wpisanego w dane studenta na portalu MojaPG. Odległość, o której mowa w zdaniu wyżej jest liczną całkowitą i wyznaczona przez portal GoogleMaps.

Terminy:

  • 29 lipca – 9 sierpnia 2021 r. – składanie podań o przyznanie miejsc w DS.
  • 13 sierpnia 2021 r. - wyniki rozdziału miejsc.
  • 16 sierpnia – 18 sierpnia 2021 r. – składanie odwołań.
  • 23 sierpnia 2021 r. -  wyniki rozpatrzonych odwołań.

Nie dokumentujemy sytuacji materialnej oraz nie składamy papierowej wersji wniosku!

Student, który chciałby załączyć do wniosku dodatkową dokumentację w celu np.  udokumentowania utrudnionego dojazdu do uczelni (studenci miejscowi), powinien przesłać skan dokumentów (lub wyraźne zdjęcia) na adres: komisja.stypendialna@pg.edu.pl ze swojego konta pocztowego w domenie student.pg.edu.pl, tytułując wiadomość „Dokumentacja, wniosek xxxxx”, gdzie „xxxxx” oznacza numer wysłanego  w MojaPG wniosku. Dokumenty muszą zostać przesłane po wysłaniu wniosku w portalu MojaPG, ale nie później niż 24 godziny od momentu wysłania wniosku. Dokumentacja, która nie spełnia tychże warunków nie zostanie uwzględniona.

W przypadku otrzymania miejsca w DS: do 31.08.2021 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w  Domu Studenckim.
* Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG;
* W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
* Wysokość opłaty  – 400 zł