FAQ | Politechnika Gdańska

Treść strony

FAQ

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące projektu Politechnika Wielu Pokoleń.

Czym jest Politechnika Wielu Pokoleń?

Politechnika Wielu Pokoleń to oferta edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży szkolnej, dorosłych oraz seniorów, realizowana przez Politechnikę Gdańską wspólnie z Gminą Miasta Gdańska – Hevelianum oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym.

Ideą projektu jest stworzenie jednego uniwersytetu łączącego pokolenia, mającego na celu przybliżenie słuchaczom wiedzy z różnorodnych dziedzin oraz zainspirowanie do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności. 

Czym różni się oferta Politechniki Wielu Pokoleń od innych, dostępnych na rynku edukacyjnym, ofert?

Politechnika Wielu Pokoleń jest połączeniem 3 rożnych typów uniwersytetów: uniwersytetu dziecięcego (dla dzieci, młodzieży szkolnej), uniwersytetu dla dorosłych (tzw. uniwersytet drugiego wieku) oraz uniwersytetu dla seniorów (tzw. uniwersytet trzeciego wieku).

Ofertę wyróżnia szeroki wybór przedmiotów z zakresu nauk ścisłych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych oraz unikatowe zajęcia wielopokoleniowe, dedykowane rodzicom/opiekunom z dziećmi i dziadkom z wnukami.

Każdy kandydat ma możliwość wyboru dowolnej liczby przedmiotów, z różnych dziedzin wiedzy, zależnie od własnych zainteresowań i dyspozycyjności (mając na uwadze ograniczoną liczbę miejsc na każdy przedmiot)

Kto może zapisać się na zajęcia?

Na zajęcia Politechniki Wielu Pokoleń może zapisać się każda zainteresowana osoba, niezależnie od miejsca zamieszkania, która jest dzieckiem w wieku przedszkolnym (5-6 lat), szkolnym (klasy 1-3, 4-6, 7-8), uczniem szkoły ponadpodstawowej, osobą dorosłą lub seniorem. 

Osobę niepełnoletnią zapisać może rodzić lub opiekun prawny. Przedział wiekowy wskazany jest w opisie każdego przedmiotu.

Kiedy odbędzie się rekrutacja?

Terminy zapisów na poszczególne przedmioty publikowane są na stronie PWP w zakładce Zapisy na zajęcia.

Formularz można wypełnić na dowolnym sprzęcie elektronicznym (komputer, telefon).

W jaki sposób mogę zapisać się na zajęcia?

Zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie internetowej Politechniki Wielu Pokoleń.

Liczba miejsc na każdy przedmiot jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie opłaty za zajęcia.

Czy mogę zapisać się na kilka przedmiotów?

Można zapisać się na dowolną liczbę przedmiotów, w ramach swojej kategorii wiekowej.

Należy pamiętać, iż niska frekwencja (dopuszczalny limit nieobecności to 40% dla każdego przedmiotu) będzie skutkować brakiem możliwości zapisu na zajęcia edukacyjne Politechniki Wielu Pokoleń w kolejnych semestrach (na jakikolwiek przedmiot).

Czy muszę mieć odpowiednie wykształcenie, żeby zakwalifikować się na zajęcia?

Nie ma ograniczenia związanego z wykształceniem uczestników Politechniki Wielu Pokoleń.

Czy i kiedy otrzymam informację o zakwalifikowaniu się na zajęcia?

Informację o zakwalifikowaniu się na wybrany przedmiot/przedmioty, kandydat/kandydatka otrzyma na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym, po zakończeniu rekrutacji na dany przedmiot. 

Czy zapisując się na zajęcia poprzez formularz elektroniczny, muszę podpisać jakieś dokumenty?

Nie. 

Czy mogę zapisać się na zajęcia, jeśli mieszkam poza województwem pomorskim?

Jeśli w warunkach przedmiotu nie ma wskazanych ograniczeń, na zajęcia może zapisać się każdy zainteresowany bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania. 

Gdzie odbywają się zajęcia?

Większość zajęć będzie odbywać się na Politechnice Gdańskiej. Wybrane przedmioty będą realizowane w siedzibach Hevelianum oraz Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Informacja o lokalizacji znajduje się na stronie każdego przedmiotu. 

W jakim języku prowadzone są zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Przedmioty dotyczące nauki języka również prowadzone są w języku polskim.

Jak często odbywają się zajęcia?

Każdy przedmiot ma określoną liczbę godzin. Harmonogram zajęć dla każdego przedmiotu publikujemy w momencie ogłoszenia rekrutacji na dany przedmiot.

Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzą specjaliści, nauczyciele akademiccy, pracownicy Politechniki Gdańskiej, posiadający doświadczenie dydaktyczne, a także specjaliści od naszych PWP: Gminy Miasta Gdańska – Hevelianum oraz Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Wsparcia w procesie dydaktycznym udzielać mogą studenci, doktoranci oraz pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi.

Jaka jest formuła zajęć?

Zajęcia PWP prowadzone są w formie wykładów, wykładów z elementami warsztatów oraz warsztatów, laboratoriów, zajęć językowych, zajęć sportowych, zajęć w terenie, kursów on-line oraz innych form zajęć popularyzujących naukę, w tym z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

Czy przewidziane są egzaminy zaliczeniowe?

W ramach zajęć przeprowadzane będą testy, ankiety i inne formy oceniające poziom zdobywanej wiedzy lub potwierdzające nabyte umiejętności (np. próbki pracy, dokumentacja fotograficzna).

Każdy przedmiot ma specyficzne formy weryfikacji kompetencji, o których uczestnicy zostaną poinformowani na początku zajęć.

Czy jako uczestnik zajęć otrzyma świadectwo ukończenia PWP?

Uczestnik zajęć Politechniki Wielu Pokoleń otrzymuje dyplom ukończenia zajęć PWP, w których uczestniczył, pod warunkiem, że frekwencja obecności wyniesie minimum 60% obecności na zajęciach z danego przedmiotu. Dyplom wystawiany jest na koniec semestru lub na zakończenie zajęć z danego przedmiotu. Dyplom ma wartość symboliczną, gdyż ideą uniwersytetów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów jest rozwijanie pasji poznawczych, a nie zastępowanie edukacji formalnej. Dyplom wystawiany jest na wzorze obowiązującym na Politechnice Gdańskiej. Uczestnik zajęć, który zrezygnował z przedmiotu nie otrzymuje dyplomu niezależnie od liczby zajęć, w których uczestniczył w ramach przedmiotu.