Regulamin | Politechnika Gdańska

Treść strony

Regulamin

Regulamin Politechniki Wielu Pokoleń

§1 Postanowienia ogólne

 1. Politechnika Wielu Pokoleń, zwana dalej "PWP", jest inicjatywą Politechniki Gdańskiej, umocowaną w Biurze Politechniki Otwartej utworzoną na podstawie Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 1/ 2019 z 8 stycznia 2019 r.
 2. Celem PWP jest organizacja działalności dydaktycznej, w zakresie prowadzenia zajęć dla szerokiego grona uczestników w ramach trzeciej misji uczelni.
 3. Misją PWP jest nauka przez zabawę, popularyzacja nauki oraz rozwijanie pasji poznawczych wśród uczestników zajęć. 
 4. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad PWP sprawuje kierownik Biura Politechniki Otwartej.
 5. Wsparcie w zakresie programu edukacyjnego PWP udziela Rada Programowa PWP, powołana Pismem Okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2019 z 17 stycznia 2019 r.

§2 Oferta edukacyjna

 1. Program PWP ma na celu przybliżenie uczestnikom zajęć różnorodnych dziedzin wiedzy oraz zainspirowanie ich do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
 2. Przez pojęcie „zajęć” w niniejszym Regulaminie rozumie się zajęcia, na które zapisał się uczestnik w ramach oferty dydaktycznej PWP, zarówno co do jednego przedmiotu, jak i kilku przedmiotów.
 3. Zajęcia PWP prowadzone są dla dzieci, młodzieży szkolnej, dorosłych oraz seniorów.
 4. Zajęcia PWP prowadzone są w następujących formułach:
 • zajęcia standardowe - zajęcia dedykowane dla konkretnych grup wiekowych: dzieci i młodzieży, dorosłych, seniorów;
 • zajęcia wielopokoleniowe - zajęcia, w których mogą uczestniczyć rodzice z dzieckiem, dziadkowie z wnukami lub dziecko z upoważnionym opiekunem. Jeden opiekun sprawuje opiekę maksymalnie nad dwojgiem dzieci. Zajęcia mają na celu m.in. poprawę relacji i komunikacji międzypokoleniowej;
 • zajęcia specjalne - zajęcia dla dzieci o o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz osób ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności;
 • zajęcia profilowane dla szkół - zajęcia prowadzone w pierwszej kolejności dla szkół i instytucji współpracujących z Politechniką Gdańską;
 • zajęcia w ramach szkoły letniej, zimowej.5. Jednostką obliczeniową zajęć dydaktycznych jest godzina lekcyjna (45 minut).

    5. Jednostką obliczeniową zajęć dydaktycznych jest godzina lekcyjna (45 minut).

§3 Organizacja zajęć na PWP

 1. Zajęcia PWP prowadzone są w cyklu semestralnym – zimowym i letnim, pokrywającym się
  z organizacją roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej.
 2. Zajęcia PWP organizowane są pod warunkiem dostępności kadry akademickiej, bazy lokalowej oraz zgodności z harmonogramem prac Biura Politechniki Otwartej.
 3. Informacje na temat terminów zajęć oraz opłat za udział w zajęciach umieszczane są na stronie internetowej PWP https://pg.edu.pl/pwp.
 4. Zajęcia PWP prowadzone są w formie wykładów, wykładów z elementami warsztatów oraz warsztatów, laboratoriów, zajęć językowych, zajęć sportowych, zajęć w terenie, kursów on-line oraz innych form zajęć popularyzujących naukę, w tym z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.
 5. Zajęcia prowadzą specjaliści, nauczyciele akademiccy, pracownicy Politechniki Gdańskiej, posiadający doświadczenie dydaktyczne, a także specjaliści od naszych PWP: Gminy Miasta Gdańska – Hevelianum oraz Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Wsparcia w procesie dydaktycznym udzielać mogą studenci, doktoranci oraz pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi.
 6. Liczebność grupy na zajęciach uwarunkowana jest specyfiką przedmiotu i formą zajęć.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego każdorazowo podpisem na liście obecności, logowaniem się na platformie eNauczanie (w przypadku zajęć zdalnych). W przypadku braku możliwości złożenia podpisu na liście obecności, obecność uczestnika zajęć potwierdza prowadzący zajęcia nauczyciel. W przypadku zajęć dla grup zorganizowanych listę obecności podpisuje również uprawniony opiekun ze strony instytucji delegującej uczestników na zajęcia PWP.
 8. Nieobecności na zajęciach należy zgłaszać mailowo na adres pwp@pg.edu.pl, najpóźniej w dniu odbywania się zajęć, na które uczęszcza uczestnik, w celu wystawienia dyplomu, o którym mowa w ust. 11.
 9. W przypadku uczestników niepełnoletnich oraz osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi samodzielne funkcjonowanie, w czasie zajęć ww. uczestnicy nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych / warsztatowych, a rodzice / opiekunowie prawni/nauczyciele nie opuszczają budynku, w którym odbywają się zajęcia. Rodzice /opiekunowie prawni/ nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za opiekę nad uczestnikiem. Po zajęciach uczestnicy są odbierani przez rodziców / opiekunów prawnych/nauczycieli z sali, w której odbywały się zajęcia. PWP nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce w trakcie i po zakończeniu zajęć, jak również nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.
 10. Komunikacja PWP z uczestnikami odbywa się drogą mailową, telefoniczną lub przy pomocy platformy eNauczanie, jeśli zajęcia odbywają się zdalnie.
 11. Uczestnik zajęć Politechniki Wielu Pokoleń otrzymuje dyplom ukończenia zajęć PWP, w których uczestniczył, pod warunkiem, że frekwencja obecności wyniesie minimum 60% obecności na zajęciach z danego przedmiotu. Dyplom wystawiany jest na koniec semestru lub na zakończenie zajęć z danego przedmiotu. Dyplom ma wartość symboliczną, gdyż ideą uniwersytetów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów jest rozwijanie pasji poznawczych, a nie zastępowanie edukacji formalnej. Dyplom wystawiany jest na wzorze obowiązującym na Politechnice Gdańskiej. Uczestnik zajęć, który zrezygnował z przedmiotu nie otrzymuje dyplomu niezależnie od liczby zajęć, w których uczestniczył w ramach przedmiotu.
 12. Za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) odpowiedzialność ponoszą uczestnicy zajęć (lub opiekunowie prawni uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku życia). W przypadku zajęć, w których zasady BHP wymagają dodatkowego ubezpieczenia osoba zakwalifikowana do udziału w zajęciach zobligowana jest do posiadania i okazania ważnego ubezpieczenia NNW. Informacja o konieczności przedłożenia ubezpieczenia NNW znajduje się w opisie przedmiotu na stronie internetowej PWP https://pg.edu.pl/pwp.
 13. Za wszelkie szkody lub zniszczenie mienia odpowiedzialność materialną ponoszą uczestnicy lub ich rodzice/ opiekunowie prawni – w przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

§ 4 Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja w formule otwartej prowadzona jest za pomocą formularza elektronicznego umieszczonego na stronie PWP https://pg.edu.pl/pwp.
 2. O przyjęciu na zajęcia z danego przedmiotu decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenie opłaty w wysokości wskazanej na stronie PWP na rachunek bankowy PWP.
 3. W przypadku, gdy liczba chętnych w ramach poszczególnych form zajęć będzie wyższa niż zaplanowana, zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji z zajęć lub skreślenia z listy, do udziału w zajęciach zostanie zakwalifikowane pierwsze dziecko/ dorosły/instytucja, z listy rezerwowej, jeżeli potwierdzi wolę wzięcia udziału w zajęciach. O przyjęciu na zajęcia, które już się rozpoczęły decyduje prowadzący zajęcia w porozumieniu z kierownik Biura Politechniki Otwartej.
 4. Terminy przyjęć zgłoszeń podawane będą na stronie PWP.
 5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach PWP jest:
 • wypełnienie internetowego formularza zapisu na zajęcia przez uczestnika lub/i rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/przedstawiciela instytucji;
 • zaakceptowanie Regulaminu PWP, akceptacja jest dokonywana podczas rejestracji.
 1. Osoba składająca formularz zgłoszeniowy w imieniu swoim lub jako rodzic / prawny opiekun uczestnika zajęć oświadcza, iż uczestnik:
 • przystępuje do zajęć dobrowolnie;
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.
 1. Osoba składająca formularz zgłoszeniowy w imieniu swoim lub jako rodzic / prawny opiekun uczestnika zajęć oświadcza, że wszystkie podane w formularzu dane są prawdziwe i kompletne, jak również jest świadoma faktu, że informacje mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą.

§5 Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnicy zajęć PWP zobowiązani do zachowania kultury osobistej oraz poszanowania godności osobistej pozostałych uczestników, a także stosowania się do poleceń prowadzących zajęcia, organizatorów i opiekunów pod rygorem obowiązku opuszczenia zajęć.
 2. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do respektowania zasad obowiązujących w ramach aktualnych wytycznych reżimu sanitarnego, a zwłaszcza:
 • rezygnacji z udziału w zajęciach stacjonarnych w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej lub innej stwarzającej zagrożenie dla pozostałych uczestników;
 • przestrzegania zasad dystansu społecznego;
 • ograniczenie kontaktu fizycznego (m.in. unikanie uścisków czy podawania ręki).
 1. W przypadku rażącego naruszania przez uczestnika zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej, jak również zasad bezpieczeństwa wskazanych w ust. 2 PWP zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników zajęć PWP.
 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są przestrzegania przepisów prawa autorskiego. Rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie materiałów udostępnianych przez PWP bez jej zgody jest zabronione.

§6 Opłaty

 1. Udział w zajęciach PWP jest odpłatny. Kwota opłaty jest ustalana na poziomie zapewniającym funkcjonowanie PWP i podawana do wiadomości publicznej na stronie internetowej PWP najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem rekrutacji.
 2. Wysokość opłaty za udział w zajęciach PWP ustala rektor.
 3. Zajęcia mogą być finansowane lub dofinansowane przez instytucje zewnętrzne (ze środków pozauczelnianych). W takim wypadku wysokość opłat za zajęcia ustala się z uwzględnieniem zasad finansowania lub dofinansowania tych kursów.
 4. Terminy opłat za zajęcia publikowane są na stronie https://pg.edu.pl/pwp w momencie uruchomienia rekrutacji na dany przedmiot.
 5. Uczestnik zajęć wnosi opłaty za wybrany przedmiot na konto bankowe Politechniki Wielu Pokoleń: 98 1090 1098 0000 0001 4942 6893. Wyodrębniony rachunek bankowy należy do Politechniki Gdańskiej.
 6. Niewniesienie opłaty lub wymaganej raty w terminie skutkuje skreśleniem słuchacza z listy uczestników zajęć.
 7. Odpowiedzialność za błędne podanie danych przez wpłacającego lub ich brak oraz wynikające z tego tytułu następstwa, w szczególności związane z nieprawidłowym zakwalifikowaniem wpłaty, ponosi wpłacający.
 8. W przypadku zgłoszenia pisemnej rezygnacji z zajęć najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem przedmiotu uczestnik zajęć ma prawo do zwrotu wniesionej za przedmiot opłaty w całości.
 9. W sytuacji, w której uczestnik nie uczestniczy w zajęciach, co do których zadeklarował uczestnictwo opłata za zajęcia, na których był nieobecny, nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku rezygnacji z powodu odwołania, nieuruchomienia zajęć ze względu na niską frekwencję uczestnik zajęć ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty za zajęcia w całości.
 11. Zwrot opłaty następuje na konto bankowe podane przez uczestnika zajęć.
 12. Uczestnik zajęć ma prawo do otrzymania faktury VAT za zajęcia dydaktyczne realizowane przez PWP. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy kierować na adres mailowy pwp@pg.edu.pl w ciągu 30 dni od daty wykonania przelewu na rachunek bankowy PWP. Faktura wystawiana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

§7 Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach na PWP oraz nieregularne uczęszczanie na zajęcia

 1. Nieuzasadniona rezygnacja z zajęć oraz brak regularnego uczęszczania na zajęcia powoduje blokadę możliwości korzystania z zajęć w kolejnych edycjach PWP.
 2. W przypadku opuszczenia więcej niż 40% zajęć uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników. Do liczby dopuszczalnych nieobecności nie wlicza się nieobecności usprawiedliwionych zwolnieniem lekarskim lub ważnymi wydarzeniami losowymi udokumentowanymi w ciągu 7 dni kalendarzowych od zdarzenia.
 3. Uczestnik lub/i rodzic/opiekun prawny informuje PWP o rezygnacji z udziału w zajęciach drogą e-mailową na adres pwp@pg.edu.pl.

§8 Odwołanie zajęć

 1. PWP ma prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od Politechniki Gdańskiej. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności gdy:
 • prowadzący odwoła zajęcia w ramach przedmiotu/przedmiotów;
 • liczba uczestników, którzy dokonali rezerwacji na zajęcia nie przekroczy minimalnej liczby uczestników określonej w warunkach modułu, który wybrał uczestnik;
 • na organizację zajęć nie pozwolą warunki techniczne (w przypadku zajęć w laboratoriach specjalistycznych);
 • siły wyższej, tj. klęski żywiołowej, strajków.

    2. Informacja o odwołaniu zajęć zostanie umieszczona na stronie internetowej PWP w najszybszym możliwym terminie. W przypadku krótkiego terminu do  rozpoczęcia zajęć (w dniu zajęć w ramach przedmiotu, lub na jeden dzień przed) uczestnicy lub/i rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni również mailowo i telefonicznie.

   3. W razie odwołania zajęć PWP zobowiązuje się do zorganizowania zajęć w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych niezależnych od Politechniki Gdańskiej, bez możliwości ich zorganizowania w terminie późniejszym.

§9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Politechnika Gdańska, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12; 80-233.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pg.edu.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w zajęciach.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celu realizacji zajęć PWP. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia zgłoszenia na zajęcia, oraz przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji dokumentów.
 6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym uprawnionym do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa.
 7. Do praw i obowiązków PWP związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Dane osobowe uczestników zajęć PWP nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO uczestnikowi zajęć lub/i rodzicowi/opiekunowi prawnemu uczestnika przysługuje:
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie danych osobowych naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 1. Zgłoszenie wniosku o usunięcie danych osobowych powoduje, iż dalsze uczestnictwo w zajęciach PWP jest niemożliwe i w związku z tym jest równoważne z rezygnacją z uczestnictwa.

§10 Zgody

 1. Dokonanie zgłoszenia na zajęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika zajęć lub/i rodzica/opiekuna prawnego uczestnika na:
 • otrzymywanie informacji dotyczącej oferty zajęć PWP, informacji organizacyjnych PWP drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przez niego w procesie rekrutacji adres poczty elektronicznej;
 • zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym w celach promocji działalności PWP i reklamy Politechniki Gdańskiej.
 • zgodę na podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) wykładowcom w celu właściwego przeprowadzenia zajęć i sprawdzenia listy obecności oraz na udostępnianie wizerunku przez narzędzie zewnętrzne do wideokonferencji zgodnie z polityką prywatności tego narzędzia. Zgoda ta jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na to, by inni słuchacze kursu mogli widzieć te dane podczas zajęć on-line na platformie, na której odbywają się zajęcia on-line.
 1. PWP może przeprowadzać sesje fotograficzne, nagrywać filmy, dokonywać transmisji on-line podczas zajęć, w celach promocyjnych działalności PWP oraz w celu udokumentowania wykonywanych na zajęciach prac, zadań, konstrukcji, instalacji, inscenizacji itp.
 2. PWP ma prawo wykorzystywać i rozpowszechniać materiały wymienione w ust. 2 w celach informacyjnych i promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w szczególności na stronie internetowej PWP umocowanej na stronie www Politechniki Gdańskiej.
 3. Zgoda na wykorzystanie zdjęć, filmów w celu kreślonym powyżej obejmuje w szczególności: zamieszczenie tych zdjęć, filmów w innych utworach, rozpowszechnianie, utrwalanie, obróbkę i powielanie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.
 4. Uczestnikom zajęć nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania w powyższych celach wizerunku, wypowiedzi, wykonywanych na zajęciach prac, zadań, konstrukcji, instalacji, inscenizacji itp.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia.
 2. PWP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie upubliczniona na stronie internetowej PWP www.pg.edu.pl/pwp.
 4. Reklamacje i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania PWP należy składać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Biura Politechniki Otwartej. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 5. W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje kierownik Biura Politechniki Otwartej.
 6. Niezaakceptowanie niniejszego Regulaminu uniemożliwia zostanie uczestnikiem zajęć PWP.