Rekrutacja do szkoły na r.a 2024/2025 - VIII edycja | Politechnika Gdańska

Treść strony

Rekrutacja do szkoły na r.a 2024/2025 - VIII edycja

Dnia 22 kwietnia rozpoczyna się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej w ramach VIII edycji programu "Doktorat Wdrożeniowy". Rekrutacja zakończy się 8 maja.

Nabór do szkoły doktorskiej wdrożeniowej  odbywa się w formie elektronicznej.

Rejestracja elektroniczna w systemie rekrutacyjnym PG 

Podstawy prawne rekrutacji standardowej na r.a. 2024/2025

 Instrukcja dla kandydata

Uwaga! Udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej wiąże się z obowiązkiem wniesienia jednorazowej i bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej płatnej na konto wskazane w systemie rekrutacyjnym.

Dla naboru standardowego jest to kwota – 250 PLN.

Procedura oceny kandydatów jest dwuetapowa

I etap (rekrutacja do szkoły wdrożeniowej)

  • W 1 kroku kandydat przygotowuje i składa w szkole doktorskiej wdrożeniowej dokumenty wymagane do podjęcia kształcenia w szkole  i zgłoszenia go przez uczelnię do Programu,
  • W 2 kroku sprawdzane są kryteria formalne, określone w §3 (skala: spełnia/nie spełnia), a kandydaci, którzy je spełnili zostają zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną,
  • W 3 kroku Kandydaci biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej w języku polskim. W trakcie rozmowy członkowie komisji, za wyjątkiem przedstawiciela doktorantów, oceniają w skali od 2 do 5 wiedzę kandydata w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem stanowi średnia ocen członków komisji, uprawnionych do oceny.

Wynik rozmowy uważa się za pozytywny, jeśli ocena średnia z ocen nie jest niższa niż 3. 

II etap (rekrutacja do Programu):

  • Kandydaci, którzy przeszli pozytywnie etap I (ocenę formalną i rozmowę kwalifikacyjną) zostają zgłoszeni przez Uczelnię do Programu.

Harmonogram rekrutacji  standardowej na r .a. 2024/2025

I ETAP  Rekrutacja do Szkoły Wdrożeniowej  
22 kwietnia (poniedziałek) uruchomienie elektronicznego naboru w systemie rekrutacyjnym uczelni  dla kandydatów

22.04.2024(poniedziałek)

 08.05.2024- 9.00 godzina

zamieszczanie  przez kandydatów skanów dokumentów wymaganych do podjęcia kształcenia i zgłoszenia do programu

08.05.2024 (środa)

zakończenie  elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacyjnym uczelni 

09-13.05.2024

(czwartek-poniedziałek)
ocena formalna złożonych wniosków przez biuro SDW  

14-21.05.2024

(wtorek-wtorek)

ocena złożonych wniosków przez komisje rekrutacyjne (tematyka projektu zgłoszonego do programu)

14-21.05.2024

(wtorek-wtorek)

rozmowy kwalifikacyjne (zdalnie) z kandydatami (ocena wiedzy kandydata w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej)

22.05.2024 (środa)

przekazanie przez komisje rekrutacyjne wstępnych list rankingowych – wyników rekrutacji po rozmowach kwalifikacyjnych  

24.05.2024 (piątek)

ogłoszenie wstępnych list rankingowych – wyników rekrutacji wewnętrznej
II ETAP  Rekrutacja do Programu  

Do 31.05.2024 (piątek)

zgłaszanie przez uczelnię kandydatów którzy pozytywnie przeszli I etap do MNiSW  wniosek o uczestnictwo w programie „ Doktorat Wdrożeniowy”

Do 20.09.2024 (piątek)

dopełnienie przez uczelnię wniosku do MNiSW o uczestnictwo w programie „ Doktorat Wdrożeniowy” o zrekrutowanych doktorantach

Do 30.09.2024

(poniedziałek)

przyjmowanie oryginałów dokumentów do szkoły doktorskiej wdrożeniowej (dot. zarejestrowanych skanów podpisanych dokumentów w ramach rekrutacji) 

ostateczny termin na dostarczenie dyplomu oraz podpisania aktu ślubowania doktoranta i przedłożenia dokumentów stwierdzających uprawnienia do stypendium doktoranckiego i związanych z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym 

Dokumenty rekrutacyjne składane w systemie e-Rekrutacja ,następnie w  wersji papierowej do biura szkoły po dostaniu się do programu "Doktorat wdrożeniowy"