Tytuł profesora | Politechnika Gdańska

Treść strony

Tytuł profesora

Tryby postępowań w sprawie nadania tytułu profesora

wszczęte postępowanie organ procedowania
przed 30.04.2019 r. Senat PG - PO Rektora PG nr 33/2019
od 1.10.2019 r. indywidualne wnioskowanie do Rady Doskonałości Naukowej

Zmiany ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 212)

Zgodnie z Art. 227 tytuł profesora nadaje się osobie, która:

  1. posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz:
    wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne, tzn. ponadprzeciętne wyniki, które wniosły coś istotnego do nauki

Wybitne osiągnięcia, to uzyskane i opisane w artykułach lub monografiach wyniki badań i wyciągnięte na ich podstawie wnioski, czyli treść – nie są to liczby artykułów, ani związane z tym wskaźniki bibliometryczne (liczba cytowań autora/kandydata może być jedynie informacją uzupełniającą w procesie recenzji jego wniosku). Osiągnięcia te powinny wynikać z działalności naukowej kandydata, czyli kluczowa jest jego rola w powstaniu opublikowanych prac naukowych.

  1. uczestniczyła w pracach zespołów (co najmniej dwóch zespołów) badawczych realizujących projekty (co najmniej dwa projekty) finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych (grantów) lub odbyła staże (co najmniej dwa staże) w instytucjach naukowych lub prowadziła badania naukowe w instytucjach (co najmniej w dwóch instytucjach) naukowych.

Uwagi:

  • do wnioskowania nie jest konieczne wykazywanie aktywności dydaktycznej i organizacyjnej, ani pełnionej roli promotora doktoratów
  • punkt nr 2 nie obowiązuje kandydatów o wybitnych osiągnięciach artystycznych

Tryb postępowania w sprawie nadania tytułu profesora

1. Złożenie wniosku do RDN przez kandydata - wniosek sporządzony obligatoryjnie na załączonych wzorach dokumentów opracowanych przez RDN (szczegóły dot. wnioskowania)

2. RDN powołuje 5 recenzentów (w drodze losowania spośród co najmniej 15 kandydatów)

3. Proces recenzji wniosku w postępowaniu ws. nadania tytułu profesora

4. Recenzje oraz treść wniosku omawiane są przez Zespoły RDN zw. z daną dziedziną naukową. Ostateczna decyzja podejmowana jest przez Prezydium RDN w ramach głosowania.

5. Wystąpienie RDN do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie tytułu profesora.

Dobre praktyki w postępowaniu nadawania tytułu