dokumenty związane z oceną śródokresową | Politechnika Gdańska

Treść strony

dokumenty związane z oceną śródokresową

W połowie okresu kształcenia doktorant podlega ocenie śródokresowej zgodnie z art. 202 ustawy Prawo o szkolnictwie i nauce.

Informujemy, że szablony dokumentów związane z oceną śródokresową składane w połowie okresu kształcenia to:

Ocena śródokresowa dokonywana jest na podstawie:

oceny raportu śródokresowego złożonego przez doktoranta zakończonej wystawieniem 3 recenzji - indywidualne recenzje przygotowywane są przez 3 członków komisji ds. oceny śródokresowej, mogą być one pozytywne lub negatywne,

odpowiedzi doktoranta na negatywne recenzje,

wyniku rozmowy z doktorantem - elementem rozmowy jest krótka prezentacja w języku polskim dotycząca wyników osiągniętych przez doktoranta

Wynik oceny śródokresowej jest pozytywny, jeżeli co najmniej dwóch członków komisji po rozmowie z doktorantem przedstawiło pozytywne recenzje.

W przeciwnym przypadku wynik oceny śródokresowej jest negatywny.

W przypadku oceny negatywnej doktorant zostaje skreślony z listy doktorantów.

Instrukcje korzystania z systemu moja.pg : moja.pg - instrukcja dla studenta (tu m.in. instrukcja korzystania z eDokumentów) oraz moja.pg - instrukcja dla doktoranta