Etyka pracownika naukowego | Politechnika Gdańska

Treść strony

Etyka pracownika naukowego

etyka pracownika naukowego_campus PG


Tworzenie nauki jest zbiorowym procesem. W głównej mierze bazuje na współpracy środowiska naukowego, na wymianie wiedzy, wzajemnej weryfikacji opartej na konstruktywnej krytyce, która jest najbardziej trafna i obiektywna wtedy, gdy poprzedzają ją autokrytyka i świadomość własnej omylności.  

Integralność i jakość dorobku naukowego o zasięgu krajowym i międzynarodowym, są efektami zaangażowania społeczności naukowych w budowanie rzetelnej wiedzy. Procesy recenzowania (peer-review) są zależne od wzajemnego zaufania opartego na kompetencjach i wiedzy, uczciwego zaangażowania w społeczności naukowe kultywując odpowiedzialne i etyczne postawy, obejmują:

 • recenzowanie publikacji naukowych w czasopismach, które zapewniają przejrzyste zasady wzajemnej oceny
 • recenzje innych materiałów badawczo-naukowych, jak wnioski o granty, prace dyplomowe, zgłoszenia konferencyjne, sprawozdania z badań, zbiory danych
 • recenzje osiągnięć i dorobku naukowego w ramach postępowań o przyznawanie stopni doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora
 • pełnienie ról naukowych: promotora, redaktora naukowego, recenzenta, nauczyciela akademickiego, przedstawiciela nauki w określonej dyscyplinie
 • aktywność udzielania publicznych komentarzy z perspektywy autorytetu reprezentującego daną dyscyplinę naukową

Na podstawie doświadczeń naukowych prowadzących do dylematów etycznych związanych z wzajemną oceną w środowiskach naukowych COPE (Committee on Publication Ethics) opracował wytyczne postępowań, które mogą być pomocne dla przedstawicieli nauki jako punkt odniesienia w publikacyjnej aktywności, ale także w innych kontekstach oceny działalności naukowej. 

Wytyczne COPE przedstawiają ścieżki postępowań w sytuacjach podejrzeń o:

 • zduplikowaną publikację
 • plagiat
 • fabrykowanie danych
 • niefaktyczne współautorstwo
 • autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe
 • konflikt interesów
 • przywłaszczanie cudzych pomysłów
 • szkalowanie innych i demaskatorską nieuczciwość

Praktyka etyczna w Politechnice Gdańskiej

Wszyscy na Politechnice Gdańskiej mają niezbywalne prawo do równego i sprawiedliwego traktowania (zob. Statut PG). Nikt nie może być dyskryminowany w społeczeństwie akademickim z jakiejkolwiek przyczyny, np. z powodu płci, wieku, światopoglądu, orientacji seksualnej, statusu materialnego, pełnionego stanowiska (poprzez wymuszanie posłuszeństwa), rasy, narodowości, wyznania, pochodzenia oraz przynależności etnicznej, politycznej, stanu cywilnego, statusu rodzicielskiego itp.