Elektroniczna legitymacja studencka | Politechnika Gdańska

Treść strony

Elektroniczna legitymacja studencka

Elektroniczna legitymacja studencka zastąpiła papierowe legitymacje. Jedna plastikowa karta spełnia rolę trzech dokumentów:

  • tradycyjnej legitymacji,
  • karty bibliotecznej oraz
  • karty miejskiej.

Karta biblioteczna umożliwi Ci dostęp do bibliotek trójmiejskich uczelni wyższych, natomiast karta miejska służy jako bilet komunikacji miejskiej.

Elektroniczna legitymacja studencka to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym. Zawiera: zdjęcie, dane osobowe, termin ważności dokumentu, potwierdzony niewielkim hologramem oraz widoczny zapis uprawnień do ulg przysługujących studentom.

Wzór ELS został określony w rozporządzeniu MNiSW w sprawie studiów (zamieszczone poniżej).

Student otrzymuje jedną legitymację na cały czas trwania studiów (nie dotyczy to sytuacji szczególnych, w których konieczne jest wydanie duplikatu ELS lub nowej ELS ze zmienionymi danymi).

Zgodnie z  §11  Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 24/2019 z 9 sierpnia 2019 r. „Osobom, które kontynuują naukę na studiach II stopnia lub reaktywują się na studiach na PG przysługują wcześniej wydane przez Politechnikę Gdańską elektroniczne legitymacje studenckie".

W przypadku, gdy student ponownie podejmuje lub kontynuuje naukę na kolejnym stopniu studiów na PG, a jego dane nie uległy zmianie (nazwisko, adres itd.), nie musi ponosić kosztów wydrukowania nowej ELS.

W razie zmiany wydziału przez studenta, dziekanat wydziału przyjmującego studenta zwraca się o przekazanie legitymacji do dziekanatu, w którym znajduje się ELS, w związku z tym prosimy studentów o informowanie dziekanatów o fakcie zdania ELS na innym wydziale.

Student może posługiwać się elektroniczną legitymacją nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, jednakże w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

W przypadku utraty elektronicznej legitymacji, student ma obowiązek powiadomić o tym fakcie swój dziekanat. Powiadomienie powinno posiadać formę pisemną- zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym poniżej.

Pobierz wzór oświadczenia 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2022 poz. 1869) (pdf, 235.53kB)

 

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów. (pdf, 1.01MB)

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 24/2019 z 9 sierpnia 2019 r. w sprawie: elektronicznej legitymacji studenta (ELS) oraz elektronicznej legitymacji doktoranta (ELD). (pdf, 622.55kB)

     

Student siedzi przy komputerze

Jak złożyć wniosek o wydanie ELS

Monety

Opłaty za wydanie ELS

Telefon

mLegitymacja studencka

Kobieta stoi przed tablicą z napisem

Najczęściej zadawane pytania