Akredytacja ECTN dla kierunku Chemia

Kierunek Chemia przeszedł pozytywnie akredytację ECTN (European Chemistry Thematic Network) i w dniu 20 stycznia 2020 r. otrzymał 3 międzynaodowe certyfikaty ECTN Chemistry EurobachelorECTN Chemistry EuromasterECTN Chemistry Doctorate Eurolabel.

Absolwenci, którzy rozpoczynają studia między wrześniem 2019 r. a wrześniem 2024 r. są uprawnieni do otrzymania anglojęzycznych suplementów do dyplomów zatwierdzonych przez Uczelnię i Europejskie Stowarzyszenie Tematyczne Sieci Chemicznej, z których wynika, że ich stopień naukowy i wykształcenie jest tożsame z uzyskiwanym na innych uczelniach posiadających akredytację ECTN.

Akredytacja była możliwa dzięki dofinansowaniu MNiSW w ramach projektu pozakonkursowego pt. Akredytacje zagraniczne” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat stowarzyszenia i i akredytacji ECTN można znaleźć na stronie internetowej: http://ectn.eu/.

Międzynarodowa akredytacja instytucjonalna EUA-IEP

Politechnika Gdańska pomyślnie zakończyła procedury międzynarodowej oceny instytucjonalnej i 10 września 2018 r. uzyskała prawo posługiwania się wyróżnieniem EUA-IEP (ang. 'European University Association - Institutional Evaluation Programme'). PG jest trzecią instytucją w Polsce, która uzyskała akredytację EUA-IEP. Uczelnia będzie mogła posługiwać się logo EUA-IEP przez najbliższe 5 lat.

EUA przekazało raport oceny instytucjonalnej PG wraz z rekomendacjami zmian. Po roku od uzyskania akredytacji EUA-IEP Uczelnia przygotowała i przesłała do EUA raport postępu, uwzględniający wdrożone zmiany zainicjowane przez EUA-IEP.

W dniu 30 października 2019 r. EUA przekazało oficjalną odpowiedź na raport postępu PG. Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów zwróciło szczególną uwagę na podejmowane działania Uczelni w celu wzmocnienia profilu badawczego i zasugerowało przyjęcie strategicznego podejścia do tej kwestii, aby zapewnić stały i zrównoważony wzrost działalności badawczej i finansowania we wszystkich priorytetowych obszarach uniwersytetu. EUA poleciło również uwzględnić dalsze monitorowanie i ocenę wdrażania planu rozwoju uniwersytetu, aby zapewnić skuteczne jego wdrożenie.

PG od roku do trzech lat ma prawo starać się o kontynuację oceny instytucjonalnej.

Dokumenty postępu wdrażania zaleceń EUA na PG
Raport postępu wdrażania zmian na PG (rok po ocenie EUA) - 11 września 2019 r. 
Odpowiedź EUA na raport postępu wdrażania zmian na PG - 30 października 2019 r.
Więcej informacji o procedurze akredytacji i działaniach EUA: https://www.iep-qaa.org/.

CEEMAN International Quality Accreditation dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG

Międzynarodowa organizacja CEEMAN przyznała we wrześniu 2019 r. WZiE PG akredytację CEEMAN International Quality Accreditation

– Jest to akredytacja o charakterze instytucjonalnym, co oznacza, że ocenie przez międzynarodowy zespół ekspertów poddane zostały wszystkie prowadzone na WZiE kierunki kształcenia, jakość prowadzonych badań naukowych oraz poziom internacjonalizacji w obszarze edukacji i kadry naukowej. Ponadto oceniono system zapewniania jakości kształcenia, a także zaangażowanie wydziału w inicjatywy współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym – wyjaśnia dr Magdalena Popowska, odpowiedzialna za cały proces akredytacji WZiE i wspierana przez zespół z prof. Julitą Wasilczuk, dziekan wydziału na czele.

International Quality Accreditation potwierdza sprawne funkcjonowanie, dobry poziom dydaktyki i badań naukowych oraz stabilności finansowej, a także wysoką jakość kształcenia, kompleksowe podejście do zaspokajania potrzeb studentów i wzbogacania ich ogólnego doświadczenia akademickiego. Akredytację przyznaje CEEMAN, międzynarodowa organizacja założona w 1993 roku w celu podwyższania jakości edukacji w zakresie zarządzania, najpierw w Europie środkowo-wschodniej, a obecnie na całym świecie.

Szczegółowe informacje na temat CEEMAN można znaleźć na jej stronie internetowej: http://www.ceeman.org/home.

Studia MBA realizowane na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG posiadają międzynarodowy certyfikat Association of Masters In Business Administration (AMBA), który potwierdza najwyższą jakość kształcenia.

Association of Masters In Business Administration to międzynarodowa organizacja istniejąca od 1967 roku, zajmująca się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu, która przyznaje międzynarodowe akredytacje dla uczelni prowadzących programy Master of Business Administration. 

Szczegółowe informacje na temat studiów MBA prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG znajdują się na stronie https://mba.pg.edu.pl/.

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG na mocy umowy z SAS Institute Sp. z o.o. włączył do programu studiów kierunku Matematyka blok zajęć pod nazwą „Certyfikat SAS”.

Osoby, które zrealizują 240 godzin zajęć objętych ścieżką "Certyfikat SAS" oraz uzyskają z tych zajęć średnią ocenę co najmniej 4.0, otrzymają wydany przez SAS Institute Sp. z o.o. Certyfikat SAS.

Szczegółowe informacje na temat certyfikatu znajdują się na stronie Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2020 r.