Akredytacja ECTN dla kierunku Chemia

Kierunek Chemia przeszedł pozytywnie akredytację ECTN (European Chemistry Thematic Network) i w dniu 20 stycznia 2020 r. otrzymał 3 międzynaodowe certyfikaty ECTN Chemistry EurobachelorECTN Chemistry EuromasterECTN Chemistry Doctorate Eurolabel.

Absolwenci, którzy rozpoczynają studia między wrześniem 2019 r. a wrześniem 2024 r. są uprawnieni do otrzymania anglojęzycznych suplementów do dyplomów zatwierdzonych przez Uczelnię i Europejskie Stowarzyszenie Tematyczne Sieci Chemicznej, z których wynika, że ich stopień naukowy i wykształcenie jest tożsame z uzyskiwanym na innych uczelniach posiadających akredytację ECTN.

Akredytacja była możliwa dzięki dofinansowaniu MNiSW w ramach projektu pozakonkursowego pt. Akredytacje zagraniczne” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat stowarzyszenia i i akredytacji ECTN można znaleźć na stronie internetowej: http://ectn.eu/.

Międzynarodowa akredytacja instytucjonalna EUA-IEP

Politechnika Gdańska pomyślnie zakończyła procedury międzynarodowej oceny instytucjonalnej i 10 września 2018 r. uzyskała prawo posługiwania się wyróżnieniem EUA-IEP (ang. 'European University Association - Institutional Evaluation Programme'). PG jest trzecią instytucją w Polsce, która uzyskała akredytację EUA-IEP. Uczelnia będzie mogła posługiwać się logo EUA-IEP przez najbliższe 5 lat.

EUA przekazało raport oceny instytucjonalnej PG wraz z rekomendacjami zmian. Po roku od uzyskania akredytacji EUA-IEP Uczelnia przygotowała i przesłała do EUA raport postępu, uwzględniający wdrożone zmiany zainicjowane przez EUA-IEP.

W dniu 30 października 2019 r. EUA przekazało oficjalną odpowiedź na raport postępu PG. Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów zwróciło szczególną uwagę na podejmowane działania Uczelni w celu wzmocnienia profilu badawczego i zasugerowało przyjęcie strategicznego podejścia do tej kwestii, aby zapewnić stały i zrównoważony wzrost działalności badawczej i finansowania we wszystkich priorytetowych obszarach uniwersytetu. EUA poleciło również uwzględnić dalsze monitorowanie i ocenę wdrażania planu rozwoju uniwersytetu, aby zapewnić skuteczne jego wdrożenie.

PG od roku do trzech lat ma prawo starać się o kontynuację oceny instytucjonalnej.

Dokumenty postępu wdrażania zaleceń EUA na PG
Raport postępu wdrażania zmian na PG (rok po ocenie EUA) - 11 września 2019 r. 
Odpowiedź EUA na raport postępu wdrażania zmian na PG - 30 października 2019 r.
Więcej informacji o procedurze akredytacji i działaniach EUA: https://www.iep-qaa.org/.

CEEMAN International Quality Accreditation dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG

Międzynarodowa organizacja CEEMAN przyznała we wrześniu 2019 r. WZiE PG akredytację CEEMAN International Quality Accreditation

– Jest to akredytacja o charakterze instytucjonalnym, co oznacza, że ocenie przez międzynarodowy zespół ekspertów poddane zostały wszystkie prowadzone na WZiE kierunki kształcenia, jakość prowadzonych badań naukowych oraz poziom internacjonalizacji w obszarze edukacji i kadry naukowej. Ponadto oceniono system zapewniania jakości kształcenia, a także zaangażowanie wydziału w inicjatywy współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym – wyjaśnia dr Magdalena Popowska, odpowiedzialna za cały proces akredytacji WZiE i wspierana przez zespół z prof. Julitą Wasilczuk, dziekan wydziału na czele.

International Quality Accreditation potwierdza sprawne funkcjonowanie, dobry poziom dydaktyki i badań naukowych oraz stabilności finansowej, a także wysoką jakość kształcenia, kompleksowe podejście do zaspokajania potrzeb studentów i wzbogacania ich ogólnego doświadczenia akademickiego. Akredytację przyznaje CEEMAN, międzynarodowa organizacja założona w 1993 roku w celu podwyższania jakości edukacji w zakresie zarządzania, najpierw w Europie środkowo-wschodniej, a obecnie na całym świecie.

Szczegółowe informacje na temat CEEMAN można znaleźć na jej stronie internetowej: http://www.ceeman.org/home.

Studia Master of Business Administration (MBA) i na kierunku magisterskim International Management, realizowane na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG, posiadają międzynarodowe certyfikaty Association of Masters In Business Administration (AMBA), które potwierdza najwyższą jakość kształcenia. Akredytacje przyznano na maksymalny możliwy okres, czyli na 5 lat.

Association of Masters In Business Administration to międzynarodowa organizacja istniejąca od 1967 roku, zajmująca się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu, która przyznaje międzynarodowe akredytacje dla uczelni prowadzących programy Master of Business Administration. 

Szczegółowe informacje na temat studiów MBA prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG znajdują się na stronie https://mba.pg.edu.pl/.

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG na mocy umowy z SAS Institute Sp. z o.o. włączył do programu studiów kierunku Matematyka blok zajęć pod nazwą „Certyfikat SAS”.

Osoby, które zrealizują 240 godzin zajęć objętych ścieżką "Certyfikat SAS" oraz uzyskają z tych zajęć średnią ocenę co najmniej 4.0, otrzymają wydany przez SAS Institute Sp. z o.o. Certyfikat SAS.

Szczegółowe informacje na temat certyfikatu znajdują się na stronie Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 r.