300 projektów za ponad 45 milionów złotych. Efekty programu IDUB w 2022 r. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-09

300 projektów za ponad 45 milionów złotych. Efekty programu IDUB w 2022 r.

IDUB 2022
Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) realizowany jest na Politechnice Gdańskiej od ponad dwóch lat. Wykorzystując środki dodatkowej subwencji MEiN, możliwe jest wsparcie różnych odbiorców: naukowców, studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych, a także kadry administracyjnej uczelni w ramach ponad 30 wewnętrznych programów grantowych. W roku 2022 złożono prawie 600 wniosków grantowych oraz stypendialnych w 21 ogłoszonych naborach. Rozpoczęto realizację lub zrealizowano niemal 300 projektów oraz inicjatyw.

Wsparcie dla projektów badawczych oraz inicjowania współpracy międzynarodowej

Nowością w 2022 roku był program Ventus-Hydrogenii-Redivivus (VHR), w którym można wnioskować o finansowanie projektu nawet na milion złotych. Celem tego programu jest wsparcie badań o charakterze wdrożeniowym prowadzonych na PG w obszarach technologii o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, w szczególności energetyki wiatrowej, technologii wodorowych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Działania zmierzające do osiągnięcia celu obejmują prowadzenie prac badawczych o charakterze utylitarnym, prowadzonych przez międzywydziałowe zespoły, z możliwym udziałem partnerów zewnętrznych z otoczenia gospodarczego.
W ramach pierwszego w tym programie konkursu złożone zostały 24 wnioski, a finansowanie przyznano 10 projektom na łączną kwotę niemal 10 milionów złotych.

Dużym zainteresowaniem wśród naukowców cieszyły się programy Aurum i Argentum oraz Cuprum. Celem programu Aurum jest zwiększenie i wzbogacenie potencjału naukowego PG w wyniku powstania nowych międzynarodowych zespołów badawczych kierowanych przez naukowców z PG. Dzięki uzyskanym środkom w 2022 na PG, powstały 4 zespoły we współpracy z naukowcami ze znaczących jednostek naukowych z Hiszpanii, Francji, USA oraz Iranu (projekty opiewały na łączną kwotę 1 952 000 zł) a kolejne 14 wniosków o finansowanie czeka na ocenę. Również ponad milion złotych naukowcy wykorzystali na stworzenie międzynarodowych zespołów badawczych, w obszarach urbanistyki i architektury oraz nauk społecznych, w programie Cuprum. Utworzone zespoły badawcze powstaną we współpracy z naukowcami z Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy oraz Słowacji.

Program Argentum pozwala z kolei na uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych oraz rozwój młodych naukowców w obszarach zgodnych z  działalnością centrów priorytetowych obszarów badawczych PG. Spośród 88 wniosków  złożonych w programie 21 uzyskało finansowaniem na kwotę ponad 5 000 000 zł, pozostałe 33 wnioski zostaną ocenione na początku 2023 roku. Dofinansowanie w programie przyczyniło się m.in. do powstania bioaktywnych materiałów szklistych o zmienionym składzie, do produkcji kompozytów stosowanych w implantach kostnych, wypracowania nowych rozwiązań dla klinik onkologicznych, opracowania prototypów innowacyjnego generatora wielofazowego.

Dzięki programowi Copernicium, naukowcy mogą pozyskiwać finansowanie na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i nawiązanie partnerstwa z zagranicznymi ośrodkami naukowymi w celu ubiegania się o granty w prestiżowych europejskich programach. W 2022 roku sfinansowano 6 wniosków na łączną kwotę ponad 570 tys. zł.

Kolejne dwa programy, Scandium oraz Neptunium, wpierają współpracę z ośrodkami naukowymi z regionu Morza Bałtyckiego. W 2022 przyznano 5 projektów na łączną kwotę 1 240 000 zł. Naukowcy z PG będą współpracować z naukowcami z Danii, Niemiec, Finlandii, Łotwy oraz Estonii.

Ponad milion zł z programu Carbonium zostało przeznaczonych na budowanie międzynarodowej pozycji Politechniki Gdańskiej jako silnego ośrodka badawczego poprzez promocję środowiska naukowego uczelni i jego osiągnięć. Zostało zorganizowanych 8 konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym (m.in. "Seventeenth International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering" WMHE 2022, Polish Conference on Crystal Growth PCCG-2022, WINDUSTRY: Industrial research in wind Energy)

Innowacje w nauczaniu

Wśród programów skierowanych do nauczycieli akademickich zainteresowanie wzbudza program „Innowacje Dydaktyczne”, który w ramach IDUB realizowany jest przez Centrum Nowoczesnej Edukacji. Wśród 13-tu realizowanych w 2022 roku projektów (na łączną kwotę ponad 220 tys. zł) znalazły się m.in.: wirtualne laboratorium, szkoła letnia, gra edukacyjna czy specjalna aplikacja do nauki.

Różnorodne rozwiązania dla studentów i doktorantów

Aż 6 programów w ramach IDUB dedykowanych jest w całości lub w części studentom i doktorantom. Pierwszym z nich jest Actinium, wspierający poprzez stypendia szczególnie uzdolnionych studentów rozpoczynających studia I lub II stopnia na PG. W 2022 roku przyznano osiem takich stypendiów na kwotę 75 tys. zł. Roczny program stypendialny dla uzdolnionych studentów, którzy swoje zainteresowania badawcze koncentrują wokół Centrów POB oferuje również program Radon. W tym roku skorzystało z niego 12 studentów, a sumaryczna kwota stypendiów wyniosła 144 tys. zł.

Stypendia mogą otrzymać również doktoranci, składając wnioski w ramach programu Polonium. Z takiej możliwości skorzystało 56 osób, a weryfikację przeszło 47 wniosków na łączną kwotę 1 mln 410 tys zł.

Program Plutonium wspiera z kolei działalność studenckich kół naukowych. W minionym  roku działalność kół zasiliło ponad 2 mln zł. Z oferty programu skorzystały m.in.:

  • Koło Naukowe PG Inżynierii i Gospodarki Wodnej "Konfuzor"
  • Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO
  • Koło Naukowe "Materiały w Medycynie"
  • Studenckie Koło Naukowe „Forever Young”
  • Koło Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej "BioPhoton"
  • Koło Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej "Racing Team"

Uzyskane środki były przeznaczone m.in.  na badania wstępnej integracji całego układu pomiarowego, złożonego z dozymetrycznych fantomów żelowych, tomografu laserowego oraz oprogramowania sterującego skanem, rekonstruującego obraz 3D do porównywanie danych pacjentów w klinikach onkologii radiacyjnej, tworzenie pionowych roślinnych ścian, opracowywanie ceramiczno-polimerowego cementu kostnego, badanie węzłów konstrukcja-membranowych, odtwarzanie zabytkowych obiektów architektonicznych, przygotowanie wyprawy naukowej do Arktyki.

Celem programu Technetium jest wspieranie aktywności mentorów – nauczycieli akademickich – opiekujących się studentami szczególnie uzdolnionymi, angażującymi się w działalność badawczą w tematykach Centrów POB. Opiekunowie studentów pozyskali 20 projektów w roku 2022 na łączną kwotę prawie 500 000 zł. Badania prowadzone ze środków programu przyczynią się do monitorowania emisji gazów składowiskach, syntezy kompozytów fotoanodowych na bazie TiO2 oraz grafenopodobnego azotku węgla, polimerowych programów sorpcyjnych, opracowanie degradowanego substytutu kości.

Nauka i biznes

Studenci i doktoranci oraz pracownicy PG, którzy chcieliby spróbować swoich sił w biznesie mogą korzystać z programu Molybdenum w ramach Szkoły Startup. W marcu 2022 roku została zainaugurowana pierwsza edycja cyklu szkoleniowego w I edycji Szkoły Startup pn. „Sprawdź swój pomysł”. W naborze do tej edycji wzięło udział łącznie 28 zespołów, złożonych z 60 osób (studentów i doktorantów) ze wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej. Pod koniec roku rozpoczął się nabór do II edycji Szkoły Startup, w której zespoły powalczą o 50 tyś zł na dalszy rozwój swojego innowacyjnego pomysłu.

Rok 2022 został zwieńczony wdrożeniem Modułu Granty umożliwiającym składanie wniosków w ramach grantów wewnętrznych w wersji elektronicznej jak również organizacją konferencji dla zespołów koordynujących program IDUB największych uczelni z całej Polski.

Wyjazdy i zaproszenia

Naukowcy z PG mogą zaplanować krótko oraz długo terminowe staże zagraniczne (programy Europium oraz Americium) oraz zaprosić wybitych profesorów wizytujących w ramach programu Einsteinium. Na ten cel przeznaczono w 2022 roku 1 800 000 zł na 37 staży w zagranicznych ośrodkach naukowych. Staże odbywają się m.in. na: Uniwersytecie w Walencji, Kalifornijskim Uniwersytecie w USA, Rzymskim Uniwersytecie „La Sapienza”, Lizbońskim Uniwersytecie w Portugali, Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Metropolitarnym Uniwersytecie w Olso oraz innych prestiżowych ośrodkach naukowych.

W ramach programu Einsteinium Politechnikę Gdańska odwiedzili prof. Karl-Erich Lindenschmidt, dr Henri Vahabi, prof. P. Cavaliere, dr Abhishek Kumar Jha, prof. Rajendra Prasad, prof. Pietro Teatini oraz prof. Eugene A. Katz – specjaliści w dziedzinach biopolimerów nanokompozytów, zmian klimatu, inżynierii, środowiska, biotechnologii molekularnej, informatyki oraz chemii.

Międzynarodowa ochrona patentowa

W ramach programu Titanium możliwe jest uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku. W roku 2022 wsparto w ramach programu złożenie jednego wniosku międzynarodowej ochrony patentowej za 18 000 zł.

Programy wsparcia działalności publikacyjnej pracowników uczelni

Zadaniem programów Nitrogenium oraz Oxygenium jest premiowanie oraz wsparcie przy  publikowaniu wyników badań pracowników i doktorantów PG w najlepszych, światowych czasopismach naukowych.

Ponad 170 studentów, doktorantów oraz pracowników PG uzyskało premię za publikacje w programie Nitrogenium na łączną kwotę ponad 1 140 000 zł.

W roku 2022 ze środków IDUB wydziałom PG przekazano łącznie 1 000 000 zł na finansowanie opłat za publikację artykułów w formule Open Access w czasopismach i wydawnictwach (w tym tzw. Data Journal dla Open Research Data).

Umiędzynarodowienie kadry naukowej

W ramach programu IDUB, dziekan wydziału może pozyskać środki na zatrudnienie zagranicznego naukowca. W ciągu ostatnich 12 miesięcy dziekani pozyskali łacnie 4 140 000 zł na utworzenie 11 stanowisk – najwięcej na Wydziale Chemicznych oraz Fizyki Technicznej oraz Matematyki Stosowanej.

Programy wpierając IDUB – dofinasowanie do infrastruktury badawczej i dydaktycznej

Programy Gdańsk Tech Core Edu Facilities oraz Gdańsk Tech Core Research Facilities są programami wspierającymi inicjatywę IDUB, przeznaczonymi na modernizację infrastruktury badawczej oraz  dydaktycznej Politechniki Gdańskiej.

W ramach programu Gdańsk Tech Core Research Facilities naukowcy pozyskali środki w wysokości łącznej prawie 5 300 000 zł na 13 projektów a w ramach Gdańsk Tech Core Edu Facilities 4 500 000 zł na 24 projekty. Środki przyczynią się do wyposażenia m.in. Centrum Badań Strukturalnych, Laboratorium badawczego Katedry Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii, Gdańsk Tech TriboLab, Laboratorium Mechaniki Materiałów i Konstrukcji, Laboratorium Energoelektroniki, Laboratorium Geodezyjne: Składnica Sprzętu Geodezyjnego, Laboratorium inteligentnych budynków.

W sumie w 2022 roku zrealizowano lub rozpoczęto realizację niemal 300 projektów na kwotę prawie 45 000 000 zł.  Część z nich została opisana w cyklu artykułów "Realizacja projektów IDUB"

476 wyświetleń